Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi

Tähtitieteen opintosuunnan aineopinnot

Ämnesstudier i astronomi studieinriktning

Intermediate Studies in Astronomy Study Track


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS2400


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma vastaa tähtitieteen opintosuunnan aineopinnoista. Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.


4. Opintokokonaisuuden taso

Opintokokonaisuus on kanditasolla eli alemman korkeakoulututkinnon tasolla (EQF-taso 6). Opintokokonaisuus on aineopintoja, mutta sisältää tähtitieteen opintosuunnan ensimmäiset opinnot.

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi lukuvuosien 1-3 aikana.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuus järjestetään alkaen ensimmäisen lukuvuoden periodista 3. Opintokokonaisuuden opintopaketit Astrofysiikan perusteet ja Havaitsevan astrofysiikan perusteet järjestetään kaikkina lukuvuosina. Teoreettisen astrofysiikan ja Astrofysiikan kohteiden opintopakettien kursseja luennoidaan joka toinen vuosi.

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

86-96 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Mikael Granvik (06/2021)

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokonaisuuden suorittanut osaa tähtitiedettä kokonaisvaltaisella otteella ja on valmis erikoistumaan tutkijanurallaan maisterivaiheen opinnoissa.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintokokonaisuuden suorittamiseen vaaditaan fysiikan perusopintojen aloittaminen viimeistään edellisellä syyslukukaudella.  Opintokokonaisuuksien kurssien kohdalla on annettu yksityiskohtainen kuvaus vaadituista edeltävistä opinnoista.

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintopaketeista: Astrofysiikan perusteet, Havaitsevan astrofysiikan perusteet, Teoreettinen astrofysiikka, Astrofysiikan kohteet.

Astrofysiikan perusteiden opintopaketti antaa yleiskuvan astrofysiikan ja avaruusfysiikan opiskelusta ja tutkimuksesta. Paketin suoritettuaan opiskelija tuntee alan tärkeimmät käsitteet ja ilmiöt, keskeiset tutkimuskohteet sekä näiden yleiset fysikaaliset ja havaittavat ominaisuudet. Opiskelijat osaavat myös suorittaa peruslaskuja liittyen mm. kohteiden liikkeeseen ja niistä havaittavan säteilyn ominaisuuksiin. Paketti tarjoaa myös katsauksen plasmafysiikkaan, sekä sen sovellutuksiin fuusiotutkimuksessa.

Havaitsevan astrofysiikan perusteet -opintopaketti tarjoaa perustiedot tähtitieteen havaintolaitteista ja -menetelmistä eri aallonpituusalueilla, gamma- ja röntgensäteilystä näkyvän valon aallonpituuksille ja edelleen aina radioalueeseen saakka. Paketin suoritettuaan opiskelija tuntee eri aallonpituuksilla käytettävien teleskooppien ja havaintolaitteiden rakenteen ja toiminnan. Samoin opiskelija tietää havaittavan säteilyn taustalla toimivat säteilymekanismit ja keskeiset tähtitieteelliset kohteet. Havaintomenetelmistä opitaan fotometrian, polarimetrian, spektroskopian ja astrometrian periaatteet.

Teoreettisen astrofysiikan opintopakettiin kuuluvilla astrofysiikan peruskursseilla käsitellään säteilyyn ja säteilynkuljetukseen liittyviä perusasioita, kaasumaisen tilan fysiikkaa tähtien atmosfääreissä, ekstinktioprosesseja sekä tähtienvälisen aineen fysiikkaa. Kursseilla käydään kattavasti läpi näitä astrofysiikan osa-alueita johtamalla liitutaululla kaikki tarvittavat tulokset. Kurssin käymiseen liittyy olennaisella tavalla viikoittaiset laskuharjoitustehtävät. Opintopakettiin kuuluvilla taivaanmekaniikan peruskurssien sisältö koostuu kahden kappaleen ongelman perusteellisesta käsittelystä, johdannosta kolmen kappaleen ongelmaan, Hamiltonin mekaniikan perusteista, vuorovesivoimien luonteesta astrofysiikan eri aloilla, sekä häiriöteorian perusteista. Numeerisella puolella opitaan  laskemaan dynamiikan järjestelmien aikakehitystä yksinkertaisilla numeerisilla integraattoreilla.

Astrofysiikan kohteet -opintopakettiin kuuluvalla galaksit ja kosmologia kurssilla käsitellään galaksidynamiikkaa, erityyppisten galaksien ominaisuuksia, galaksijoukkoja ja suuren mittakaavan rakenneta sekä kosmologiaa. Linnunradan rakenne kurssilla käydään läpi Linnunradan yleisrakennetta, tähtienvälisen aineen vaikutusta Linnunrataan sekä käsitellään Linnunradan dynamiikkaa. Molemmilla kursseilla sivutaan myös galaksien syntyyn ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Tähtien rakenteen ja kehityksen kurssilla perehdytään tähden kehityksen eri vaiheisiin ja perehdytetään opiskelija tähtien rakenteen astrofysiikkaan. Aurinkokunnan fysiikan -kurssilla perehdytään Aurinkokunnan planeettoihin, kuihin, asteroideihin, komeettoihin ja meteoroideihin. Erityisenä näkökulmana on maanpäällisen ja avaruudesta tapahtuvaan tähtitieteellisen havainnoinnin mahdollistaman kohteiden fysikaalisen luonnehdinnan ymmärtäminen. Kurssilla tarjotaan johdantoa ja vertailua muiden planeettakuntien kohteisiin.

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintopisteillä painotetusta opintopakettien arvosanojen keskiarvosta asteikolla 1-5.

14. Opetuskieli

suomi

  • No labels