Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Studiehelhetens namn

Grundstudier i fysik

Fysiikan perusopinnot

Basic Studies in Physics

 

2. Studiehelhetens kod

FYS1200

3. Är studiehelheten obligatorisk/valfri

-vilket utbildningsprogram som ansvarar för studiehelheten

-erbjuds studiehelheten också studerande från andra utbildningsprogram

 

4. Studiehelhetens nivå

(lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

-kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

-magisternivå och utbildningsprogrammen i medicin, odontologi och veterinärmedicin=högre högskoleexamen/EQF-nivå 7

-doktorsnivå=doktorsexamen/EQF-nivå 8

-är studiehelheten grundstudier, ämnesstudier eller fördjupade studier (jfr examensförordningen)

 

5. Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

 

6. När studiehelheten ordnas – termin/period

 

7. Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

25 sp

8. Studiehelhetens ansvariga lärare

Tommy Ahlgren

9. Studiehelhetens kunskapsmål

Studerande kan simulera ett fysikaliskt system genom att identifiera de grundläggande växelverkningarna.

Studerande kan använda rörelseekvationen och energiprincipen, kan lösa en stel kropps rörelse- och rotations-problem och bestämma massmedelpunkten och tröghetsmomentet.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar. Kan behandla kretsar som innehåller kondensatorer och motstånd.

Kan bestämma elfältet och den elektriska potentialen från laddningsdensitet, magnetfält från strömdensiteter och kan tillämpa Maxwells ekvationer för att förklara tidsberoende elektriska och magnetiska fenomen.

Studerande förstår mekanismen hur elektromagnetisk strålning uppstår och kan lösa problem relaterat till den elektromagnetiska strålningens rörelse i bl.a. ett medium, gränssnitt samt i diffraktionsfenomen.

Studerande kan göra förutsägelser utifrån partiklarnas vågnatur. Dessutom kan studerande planera enkla laboratorieexperiment för de tidigare nämnda fenomen och presentera resultaten i formen av en vetenskaplig rapport.

 

Studerande behärskar matematiken som behövs i de tidigare nämnda uppgifterna, t.ex. kan lösa enkla differentialekvationer, utföra linje-, yt-

och volym-integrering, vektorernas kryssprodukt, partialderivata, nabla-operatorns användning och kan lösa enkla uppgifter numeriskt.

 

10. Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap antas utförd gymnasiefysik med goda kunskaper och åtminstone utförd gymnasiematematik (kort lärokurs) med utmärkta kunskaper (rekommendation: utförd gymnasiematematik (lång lärokurs) med goda kunskaper)

 

11. Studiehelhetens innehåll

FYS1006 Växelverkningar och kroppar

FYS1007 Växelverkningar och materia

FYS1008 Elektromagnetism

FYS1009 Strålningsfält och fotoner

FYS1005 Fysikens grundstudiernas laborationsarbeten

 

13. Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Vitsordet bestäms av det vägda medeltalet för kurserna i studiehelheten.

 

14. Undervisningsspråk

-de inhemska språken finska/svenska

-svenska

-engelska

 

  • No labels