Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Studiehelhetens namn

Ämnesstudier i fysikens studieinriktning

Ämnesstudier i fysikens studieinriktning

Ämnesstudier i fysikens studieinriktning


2. Studiehelhetens kod

FYS2600

3. Är studiehelheten obligatorisk/valfri

-vilket utbildningsprogram som ansvarar för studiehelheten

-erbjuds studiehelheten också studerande från andra utbildningsprogram

 

4. Studiehelhetens nivå

(lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

-kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

-magisternivå och utbildningsprogrammen i medicin, odontologi och veterinärmedicin=högre högskoleexamen/EQF-nivå 7

-doktorsnivå=doktorsexamen/EQF-nivå 8

-är studiehelheten grundstudier, ämnesstudier eller fördjupade studier (jfr examensförordningen)


5. Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras


6. När studiehelheten ordnas – termin/period

 

7. Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

66-76 sp

8. Studiehelhetens ansvariga lärare

Tommy Ahlgren

9. Studiehelhetens kunskapsmål


Studerande känner till de grundläggande fysikprinciperna i termofysik (termofysikens huvudprincip, värmemaskin, entropi, termodynamiska potentialer, jämviktsvillkor),

speciella relativitetsteorin (Lorentztransformation, fyrdimensionella tensorformalismen, Newtons rörelselagarnas generalisering till den speciella relativitetsteorin),

kvantfysiiken (Schrödingerekvationen i en och tre dimensioner, Heisenbergs osäkerhetsprincip, vågmekanik, sannolikhetsdistribution) och i sina egna valda specialiseringsområden.

Studerande förstår hur och i vilka sammanhang dessa principer kan användas och känner till de centrala tillämpningarna.

Studerande kan konstruera en matematisk modell till enkla fysikaliska fenomen för tidigare nämnda områden, kan beräkna med hjälp av papper, penna samt dator

teoretiska och numeriska resultat, rita bilder som beskriver de fysikaliska fenomenen och på detta sätt förutsäga beteendet hos systemet samt bedöma innebörden och betydelsen av

resultaten.

Studerande förstår grunderna i de centrala mätmetoderna och kan planera laboratorieexperiment utgående från dessa, utföra enkla mätningar och presentera resultaten i formen av en vetenskaplig rapport.

Studerande kan producera en vetenskapligt motiverad och strukturerad litteraturgenomgång eller forskningsrapport.


10. Tidigare studier eller kunskaper


Fysikaliska vetenskapernas kandidatprogrammets grundstudier, matematiska och numeriska metoder samt gemensamma studier.


11. Studiehelhetens innehåll

Kurspaketerna Termofysik (kurserna Termofysikens grunder och Termodynamiska potentialer),

Experimentell fysik (kurserna Fysikens mätmetoder, Ämnesstudiernas laborationsarbeten I och II),

Moderna fysikens grunder (kurserna Kvantfysikens grunder och Relativitetsteorins grunder),

Materiens struktur (kurserna Kvantfysikens tillämpningar I och II) och

Fysikaliska vetenskapernas valbara ämnesstudier samt Kandidatavhandling

13. Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Vitsordet bestäms av det vägda medeltalet för kurserna i studiehelheten.

14. Undervisningsspråk

-de inhemska språken finska/svenska

-svenska

-engelska

 

 

  • No labels