Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi


Fysiikka (laaja-alainen kandi), aineopinnot

Fysik (bred kandidatexamen), ämnesstudier

Physics (Broad Bachelor), Intermediate Studies


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS2200


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä


36-61 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen (06/2021)

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


-mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Opiskelija tuntee fysiikan perusperiaatteet  termofysiikan (termodynamiikan pääsäännöt, lämpövoimakone, entropia, termodynaamiset potentiaalit, kylvyt, tasapainoehdot), suppeamman suhteellisuusteorian (Lorentzin muunnos neliulotteisen tensoriformalismin, Newtonin liikelakien yleistys suppeampaan suhteellisusteoriaan),  kvanttifysiikan (Schrödingerin yhtälö yhdessä ja kolmessa ulottuvuudessa, Heisenbergin  epätarkkuusperiaate, aaltomekaniikka,  todennäköisyysjakauma) aloilla sekä valitsemillaan erikoisaloilla. Hän  ymmärtää kuinka ja millaisissa tapauksissa näitä  periaatteita voi soveltaa, ja tuntee  keskiset sovellukset. Opiskelija osaa muodostaa matemaattisen mallin  näihin aloihin liittyville fysikaalisille ilmiöille yksinkertaisissa tapauksissa, laskea sen avulla sekä kynällä ja paperilla että tietokoneavusteisesti teoreettisia ja numeerisia tuloksia, piirtää ilmiötä kuvaavia kuvaajia ja näin  ennustaa systeemin käyttäytymistä,  sekä arvioida tulosten mielekkyyttä ja merkitystä. Opiskelija osaa  tuottaa tieteellisesti perustellun ja jäsennellyn kirjallisuuskatsauksen tai tutkimusraportin.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

Fysikaalisten tieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot eli kurssipaketit Fysiikan perusopinnot, Matemaattiset ja laskennalliset menetelmät, Yhteiset opinnot

11. Opintokokonaisuuden sisältö


-mistä opintojaksoista muodostuu

Kurssipaketit Termofysiikka (kurssit Termofysiikan perusteet ja Termodynaamiset potentiaalit), Modernin fysiikan  perusteet (kurssit Kvanttifysiikan perusteet ja Suhteellisuusteorian perusteet), Aineen rakenne (kurssit Kvanttifysiikan sovelluksia I ja II) sekä kandidaatin tutkielma ja valinnaisena Fysikaalisten tieteiden valinnaiset aineopinnot.

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Määräytyy opintopisteilla painotettuna keskiarvona  opintokokonaisuuden kurssien arvosanoista (TULEEKO KANDIN TUTKIELMA KESKIARVOON MUKAAN?).

14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels