Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi

 

Meteorologian opintosuunnan aineopinnot

Ämnesstudier i meteorologi studieinriktning

Intermediate Studies in Meterology Study Track


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS2500


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman meteorologian opintosuunnan pakollinen opintokokonaisuus


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)

Kanditaso, aineopinnot.  

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Kanditutkinnon toinen ja kolmas vuosi. Kurssi FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet (2017-2020) voidaan suorittaa jo ensimmäisen vuoden keväänä.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

 

66-91 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Heikki Järvinen


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


-mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Kokonaisuuden suorittaneella opiskelijalla on sellaiset fysiikan ja meteorologian alan tiedot ja valmiudet, että ne  antavat vahvan perustan Ilmakehätieteiden maisteriohjelman meteorologian opintosuunnan opinnoille. 

Opiskelija tuntee modernin fysiikan perusteet (suhteellisuusteoriaa ja kvanttifysiikkaa) ja hän on perehtynyt termodynamiikkaan sekä yleisesti fysiikan alana että ilmakehän olosuhteisiin sovellettuna. Hän on perehtynyt eri fysiikan aloilla käytettävien mittausmenetelmien teoriaan ja käytännön toteutukseen, ja osaa analysoida ja tulkita tekemiensä mittausten tuloksia sekä laatia mittauksistaan työselosteen. Hän on harjaantunut myös tiedonhakumenetelmiin ja tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja osaa kiteyttää kirjallisuuslähteistä löytämänsä tiedon omalla äidinkielellä kirjoitetuksi, rakenteeltaan johdonmukaiseksi ja kieliasultaan selväksi tekstiksi.

Opiskelija tuntee meteorologian fysiikan lakeihin pohjautuvana luonnontieteenä. Hänellä on käsitys alan peruskäsitteistä, tutkimuskysymyksistä ja lähestymistavoista. Hän osaa analysoida  kuivasta ilmasta ja vesihöyrystä koostuvan kaasuseoksen käyttäytymistä termodynamiikan lakeja soveltamalla. Hän tuntee ilmakehän virtausta hallitsevat perusyhtälöt ja osaa soveltaa niitä erityisesti ilmakehän suuren mittakaavan ilmiöiden tarkasteluun. Hänellä on peruskuva ilmasto-oloista maapallon eri alueilla ja erityisesti Suomessa. Hänellä on myös yleiskäsitys aiemmista ilmastonvaihteluista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä sekä ihmistoimien vaikutuksesta ilmastoon. Hän tuntee maapallon pinnan ja ilmakehän energia- ja vesitaloutta säätelevät yhtälöt ja ymmärtää fysikaalisesti näiden yhtälöiden eri termien käyttäytymistä eri alueilla ja eri vuodenaikoina. Opiskelija osaa ratkaista ilmakehän termodynamiikkaan ja virtausdynamiikkaan sekä pinnan ja ilmakehän energia- ja vesitalouteen liittyviä laskutehtäviä.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

Kokonaisuus FYS1100 Fysiikan perusopinnot sekä Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien kurssipaketti (FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, FYS1013 Tieteellinen laskenta I ja FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely)


11. Opintokokonaisuuden sisältö

Termodynamiikan kurssipaketti (10 op)

FYS2001 Termofysiikan perusteet (2017-2020)

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit (2017-2020)

Modernin fysiikan perusteet -kurssipaketti (10 op)

Kokeellisen fysiikan kurssipaketti (15 op)

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät


Meteorologian kurssipaketti (25 op)

FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet

FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte (6 op)

FYS2060 Kandidaatintutkielma, meteorologian opintosuunta (2017-2020)

FYS2090 Kypsyysnäyte LuK

Lisäksi kokonaisuuteen voidaan sisällyttää Fysikaalisten valinnaisten aineopintojen kurssipaketti joko 15 tai 25 op laajuisena.


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Kokonaisuuden arvosana lasketaan opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona sen yksittäisten opintojaksojen arvosanoista.


14. Opetuskieli

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi. Kaikki meteorologian kurssit luennoidaan suomeksi.

  • No labels