Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi


Fysiikan perusopinnot

Grundstudier i fysik

Basic Studies in Physics2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS1100


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä


25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen (06/2021)


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


Opiskelija osaa mallintaa fysikaalisen systeemin tunnistamalla perusvuorovaikutuksia. Opiskelija osaa käyttää liikeyhtälöä, energiaperiaatetta, osaa ratkaista jäykän kappaleen kinematiikkaan liittyviä etenemis- ja pyörimisongelmia ja määrittää massakeskipisteen ja hitausmomentin. Osaa soveltaa liikemäärän-, liikemäärämomentin- ja energian säilymislakeja. Osaa käsitellä kondensaattoreita ja vastuksia sisältäviä virtapiirejä, määrittää varausjakaumien aiheuttaman sähkökentän voimakkuuden ja sen potentiaalin, virtajakaumien aiheuttaman magneettivuon tiheyden, ja soveltaa Maxwellin yhtälöitä ajasta riippuvien sähköisten ja magneettisten ilmiöiden kuvaamiseen. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn synnyn mekanismin ja osaa ratkaista sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen liittyviä ongelmia, mm. väliaineessa ja rajapinnoilla ja diffraktioilmiössä. Opiskelija osaa tehdä ennusteita hiukkasten aaltoluonteen pohjalta. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella em. ilmiöitä tutkivia yksinkertaisia laboratoriokokeita ja esittää tulokset tieteellisen raportin muotoa noudattavassa kirjoituksessa.

Opiskelija osaa em. tehtävissä tarvittavat matemaattiset menetelmät, esimerkiksi yksinkertaisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisun, viiva-, pinta- ja tilavuusintegroinnin, vektorien ristitulon, osittaisderivaatan sekä nabla-operaattorin käytön, ja osaa ratkaista numeerisesti yksinkertaisia tehtäviä.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Lukion fysiikan oppimäärä hyvin tiedoin. Vähintään lukion lyhyen matematiikan oppimäärä erinomaisin tiedoin (suositeltu: lukion pitkän matematiikan oppimäärä hyvin tiedoin).


11. Opintokokonaisuuden sisältö

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine

FYS1003 Sähkömagnetismi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu opintokokonaisuuden opintojaksojen arvosanojen (painotettuna) keskiarvona.


14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels