Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Opintojakson nimi

Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen

Presentation av de fysikaliska vetenskaper

Introduction to Physical Sciences

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4001

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53001 Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman pakollisiin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodit I-II.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodeilla I-II.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Timo Vesala (2020)

Aleksanteri Mauranen (assistentti 2020)

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskäsitys fysiikasta oppiaineena. Opiskelijalla on hyvä kuva ml-tiedekunnassa tehtävästä fysiikan alan tutkimuksesta. Tämän lisäksi opiskelijalla on yleiskuva työtehtävistä ja työpaikoista, joihin fysikaalisten tieteiden tutkinnolla voi työllistyä. Opintojaksolla opiskelija saa valmiuksia opintojensa ja uransa suunnitteluun sekä oppii fysikaalisten tieteiden opintojen antamasta pohjasta erilaisiin työtehtäviin.


10. Opintojakson toteutus

Lähiopetusta on yksi luentokerta viikossa periodeissa I–II. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähes kaikilla luennoilla, alumni- ja tutkijahaastatteluun osallistumista, kirjallisten tehtävien palauttamista ja kurssiin liittyviin kyselyihin vastaamista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssille ei ole ennakkovaatimuksia ja se suositellaan suoritettavaksi kandidaatin tutkinnon opintojen aluksi ensimmäisenä vuonna.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssilla ei ole suositeltavia valinnaisia opintoja.

13. Opintojakson sisältö

Luentokurssi tutustuttaa opiskelijan fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opintoihin ja opintosuuntauksiin sekä maisteriopintosuuntauksiin, joihin kandidaatin tutkinto valmistaa. Lisäksi kurssi perehdyttää fysiikan moderneihin tutkimuskohteisiin ja antaa peruskuvan fysikaalisista tieteistä. Luennoitsijat ovat fysiikan eri suuntausten tutkijoita tai opiskelijoita Helsingin yliopistolta. Luentojen lisäksi opiskelijat haastattelevat ryhmissä fysiikan eri alojen tutkijoita sekä fysikaalisista tieteistä valmistuneita alumneja, jotka ovat työllistyneet yliopiston ulkopuolelle. Näin opiskelijat saavat esimerkkejä siitä, mihin fysiikan eri aloilta voi työllistyä.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 Kurssilla ei käytetä kirjallisuutta.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luentojen lisäksi opiskelijat haastattelevat tutkijoita ja alumneja, vastaavat kyselyihin liittyen kurssin antiin ja toteutukseen sekä kirjoittavat pohdintojaan fysiikasta ja fyysikkoudesta. Suuri osa kurssin toteutuksesta ja tiedotuksesta sekä tehtävien palautuksesta tapahtuu Moodlen kautta.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja kyselyihin vastaamista ajallaan. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

Kurssi pidetään suomeksi, joskin osa luennoista ja haastatteluista voi olla myös englanniksi.


  • No labels