Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   

 1. Studieavsnittets namn

Luonnontieteet nyt II (ruotsiksi)

Naturvetenskaper nu II

Science now II (in Swedish)

2. Studieavsnittets kod

FYS4020


3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till övriga valbara studier.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram. Kursen är även öppen för allmänheten.


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6


5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas var annan vårtermin, period IV.


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

-vad den som har genomfört studieavsnittet har lärt sig

- se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Studieavsnittets form

-närundervisning eller är det möjligt att genomföra studieavsnittet med distansstudier

-om det är obligatorisk närvaro på studieavsnittet eller någon del av studieavsnittet (t.ex. kravet är x % närvaro)

-prestationssätt

11. Tidigare studier eller kunskaper

-vilka studieavsnitt eller vilka studiehelheter som ska vara genomförda före denna studiehelhet eller vilka kunskaper den studerande förväntas ha


12. Rekommenderade valfria studier

-vilka andra studier som rekommenderas utöver detta studieavsnitt

-vilka andra studieavsnitt utvecklar kunskaperna som man förvärvar med detta studieavsnitt

 

 

13. Studieavsnittets innehåll

-en beskrivning av studieavsnittets innehåll

 

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

-vilken litteratur eller vilket material som hör till studieavsnittet (litteraturlista)

-vilken litteratur som är obligatorisk och vad som rekommenderas som bredvidläsning


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-studentens aktivitet

-hur registreras lärarens metoder?

 

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-bedömningsmetoderna är nära förenade med kunskapsmålen och studieavsnittets undervisningsmetoder


17. Undervisningsspråk

-de inhemska språken finska/svenska

-svenska

-engelska

  • No labels