Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4003

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman pakollisiin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodit II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Suoritetaan integroituna kurssiin FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Osaa suunnitella ja kirjoittaa oman riippumattoman analyysin määrittämästään tieteellisestä kysymysestä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, joka on hyvin jäsenneltyä, asiallista ja johdonmukaista. Lisäksi opiskelija osaa etsiä aiheeseen liittyviä tieteellisiä viitteitä, käyttää niitä tukemaan omaa analyysiä valitsemastaan aiheesta ja hallitsee oikeat viittausmuodot erilaisiin kirjallisuuslähteisiin. Opiskeli kehittyy antamaan rakentavaa vertaispalautetta toisten kirjallisista töistä.

10. Opintojakso toteutus

Suoritetaan integroituna FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit -kurssiin (5 op) ja molempien kurssisuoritukset kirjataan yhtä aikaa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

ks. FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit -kurssi (5 op).

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen ja sen vertaispalaute.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija suunnittelee ja kirjoittaa tieteellisen esseen sekä antaa kahdelle kanssaopiskelijalle vertaispalautetta opettajan ohjeiden mukaan.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Suoritus edellyttää esseen palauttamista vertaisarviointiin ja kahden vertaispalautteen palauttamista aikataulun mukaisesti. Arvostelu asteikolla 1-5, 80% arvosanasta esseestä ja 20% vertaispalauteesta.

17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels