Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä 

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4002

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman pakollisiin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodit I-IV.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Suoritetaan integroituna kursseihin FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I ja FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II.


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Tunnistaa yhteistyössä muodostuvia rooleja ja osaa hyödyntää roolien jakoa ongelman ratkaisussa ryhmässä työskennellessä. Opiskelija osaa hyödyntää eri työskentelyrooleja eri tehtäviin, edistää päämäärätietoista yhteistyötä ja puuttua rakentavasti henkilöristiriitoihin.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan integroituna kursseihin FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I ja FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt IITyöelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (1 op) vain yhdessä Perusopintojen laboratoriotyöt I ja II kurssien kanssa. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ks. FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Ks. FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I

13. Opintojakson sisältö

Asiantuntijan eri roolit työelämässä. Ongelman ratkaisu ryhmässä, tehtävät ja eri roolien määrittäminen.

Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen ja työroolien harjoittelu.

Henkilöristiriitojen rakentava ratkaiseminen.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojakson alussa luentomuotoinen opetus (yliopistopedalehtori), ryhmässä suoritettavien Fysiikan perusopintojen laboratoriotöiden yhteydessä itsenäinen havainnointi ja raportointi (assistenttien ohjauksessa), palaute työskentelystä (yliopistopedalehtorit)

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja raportointia. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty

17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels