Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Äidinkieli (tutkielmaseminaari)

Modersmålet (seminarierna)

Mother Tongue (Bachelor's Seminar)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4006

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3op, 535123 Äidinkieli (seminaariesitelmä), 2op ja 53669 Seminaarikurssi, 2 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman pakollisiin kieliopintoihin.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, suositellaan suoritettavaksi kandidaatintyön yhteydessä kandidaatintutkinnon loppupuolella. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodeissa I-II ja kevätlukukaudelle periodeissa III-IV. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Mikko Voutilainen, Ilmo Kukkonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin käynyt osaa valmistella ja esittää oman alan konferenssiin soveltuvan 20 minuutin seminaariesitelmän sekä kirjoittaa selkeän koosteen sen sisällöstä.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sillä vaaditaan 75% (min. 18 h) läsnäolo. Rästiin jääneet osallistumiset voi tarvittaessa suorittaa rinnakkaiskurssilla tai seuraavana lukukautena.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Osallistujien odotetaan suorittaneen valtaosan luonnontieteen kandidaatin tutkinnostaan. Kurssi suoritetaan tyypillisesti kandityön yhteydessä ja esitelmä pidetään kandityön aiheesta. 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

Koulutussuunnittelija täyttää.

13. Opintojakson sisältö

Kurssilla valmistellaan ja pidetään 20 minuutin esitelmä, kirjoitetaan kooste sen sisällöstä, opponoidaan kaksi esitelmää sekä osallistutaan aktiivisesti toisten esitelmien seuraamiseen ja niiden jälkeiseen keskusteluun. Opponentit sekä kurssin vetäjä antavat yksityiskohtaista palautetta esitelmästä, ja esitelmään käytetty aika kellotetaan.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin taustamateriaalina toimii oma kandityö sekä kurssin luentomoniste.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottainen seminaari ja opiskelijan pitämä esitelmä, jonka kurssin vetäjä arvostelee. Esitelmän kalvot ja kooste palautetaan kurssin vetäjälle ja arvostellaan osana kurssia. 

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5 käyttäen seminaarikurssin yhteistä ohjeistusta:

http://www.courses.physics.helsinki.fi/fys/lukseminaari/arvostelu.pdf


17. Opetuskieli

Kurssin opetuskielenä on suomi.  • No labels