Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Siirtoilmiöt

Transportfenomen

Transport Phenomena

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2072

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53108 Siirtoilmiöt I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 4.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija ympäristössä tapahtuviin siirtoilmiöihin fysikaalisena ongelmakenttänä ja ongelmien ratkaisussa käytettäviin fysiikan menetelmiin. Opiskelija omaksuu liikemäärän, energian ja massan siirtoilmiöiden perusteet, ja osaa tunnistaa systeemin siirtoilmiöt sekä niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa johtaa siirtoilmiöihin liittyviä yhtälöitä, sekä käyttää niitä erityisesti ilmakehän sovelluksiin.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Mekaniikka, Aaltoliike ja kentät, Termofysiikka, sekä FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I ja FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II tai niitä vastaavat tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

Siirtoilmiöiden perusteet: Liikemäärän-, energian- ja massan siirto,
energiataseet ja edellämainittujen soveltaminen ympäristöongelmien ratkaisumenetelminä.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentokalvot.

Kurssikirjat:

Vesala: Ympäristöfysiikan perusteet - Johdatus siirtoilmiöihin ja ilmakehän fysiikkaan.
Bird, Warren, Lightfoot: Transport Phenomena.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, sekä viikoittain palautettavat laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).17. Opetuskieli

Suomi
  • No labels