Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi

Grundkurs i fasta jordens geofysik

Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (englanninkielinen nimikäännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2077

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Kurssi on pakollinen esitietovaatimus kiinteän maan geofysiikan maisteriopinnoille. Opiskelijat, jotka aloittavat geologian ja geofysiikan maisteriohjelmassa, ja joilta puuttuu kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, voivat sisällyttää sen maisteriopintoihinsa valinnaisena kurssina.

Kurssia suositellaan valinnaisena kurssina fysiikan, vesivaipan geofysiikan, meteorologian, tähtitieteen ja geologian opiskelijoille.

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), geofysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1800) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

Vaihtoehtoisesti kiinteän maan maisteriopintojen ensimmäinen vuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain syysukukaudella 1.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut hallitsee kiinteän maan geofysiikan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa fysiikan menetelmiä maapallon geofysikaalisten ja geologisten prosessien tulkintaan ja tutkimukseen.


10. Opintojakso toteutus


Lähiopetuksena: Luennot 24 h, pakolliset laskuharjoitukset, laskuharjoituspiiri


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Ei esitietovaatimuksia geofysiikassa. Geologian esitiedot helpottavat kurssimateriaalin ymmärtämistä. Fysiikan ja matematiikan perustiedot tarpeen.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Geologian perustiedot.

13. Opintojakson sisältö

 • Maapallon synty.
 • Kehitys nykytilaan.
 • Laattatektoniikka.
 • Seismologia.
 • Maan painovoimakenttä.
 • Geoidi.
 • Magneettikenttä.
 • Paleomagnetismi.
 • Geotermiikka.
 • Vaipan ja ytimen prosessit.
 • Geokronologia.
 • Merellinen litosfääri, rakenne ja kehitys.
 • Mantereinen litosfääri, rakenne ja kehitys.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kurssin oppikirja: Fowler, C.M.R., 2004. The Solid Earth, Introduction to Global Geophysics.
 • Kukkonen, I. Kiinteän maan geofysiikan luentomateriaali (saatavissa suomenkielisenä Moodlessa)
 • Kukkonen, I., Lecture notes in Introduction to Solid Earth Geophysics (available in English in Moodle

Täydentävää materiaalia:

 • W. Lowrie, 1997. Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press
 • D.L. Turcotte & G. Schubert, 2002. Geodynamics
 • N.H. Sleep& K. Fujita, 1997. Principles of GeophysicsK


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Luennot, laskuharjoitukset ja opintopiiri


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Tentti ja pakolliset laskuharjoitukset.


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 • No labels