Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   

 1. Studieavsnittets namn

Materialfysikens grunder

2. Studieavsnittets kod

FYS2079


3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till valbara ämnesstudier i fysikaliska vetenskaper.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6


5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

-studieavsnittet ordnas vår- eller höstterminen, eller både och

-om studieavsnittet inte ordnas varje år ska det nämnas

-period


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

-vad den som har genomfört studieavsnittet har lärt sig

- se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Studieavsnittets form

-närundervisning eller är det möjligt att genomföra studieavsnittet med distansstudier

-om det är obligatorisk närvaro på studieavsnittet eller någon del av studieavsnittet (t.ex. kravet är x % närvaro)

-prestationssätt

11. Tidigare studier eller kunskaper

-vilka studieavsnitt eller vilka studiehelheter som ska vara genomförda före denna studiehelhet eller vilka kunskaper den studerande förväntas ha


12. Rekommenderade valfria studier

-vilka andra studier som rekommenderas utöver detta studieavsnitt

-vilka andra studieavsnitt utvecklar kunskaperna som man förvärvar med detta studieavsnitt

 

 

13. Studieavsnittets innehåll

-en beskrivning av studieavsnittets innehåll


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

-vilken litteratur eller vilket material som hör till studieavsnittet (litteraturlista)

-vilken litteratur som är obligatorisk och vad som rekommenderas som bredvidläsning


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-studentens aktivitet

-hur registreras lärarens metoder?

 

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-bedömningsmetoderna är nära förenade med kunskapsmålen och studieavsnittets undervisningsmetoder

 

17. Undervisningsspråk

-de inhemska språken finska/svenska

-svenska

-engelska

  • No labels