Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Klimatologian perusteet

Klimatologins grunder

Introduction to Climatology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2034

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53627 Klimatologian perusteet, 3 op. HUOM! Laajuus uudessa rakenteessa 2 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena meteorologian aineopintokokonaisuuteen (FYS2500). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), meteorologian opintokokonaisuuteen (FYS1700) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, periodit III. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätlukukaudella 3. periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot koko maapallon ja erityisesti Suomen ilmasto-oloista. Opiskelija tuntee keskeiset ilmastomuuttujat ja tärkeimmät niihin vaikuttavat tekijät sekä tietää miten ilmastoja luokitellaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa eri alueiden ilmastotietojen käsittelyyn ja laskea niihin liittyviä peruslaskuja.


10. Opintojakso toteutus


Kurssiin sisältyy opiskelijan itsenäiseen opiskeluun kannustavia keskustelevia luentoja ja laskuharjoituksia. Laskuharjoitukset tehdään laskuharjoitustilaisuuden aikana. Kurssi suoritetaan tekemällä kotitentti.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Kurssi ei edellytä esitietoja.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Osaamisen jaktokehittämiseksi suositellaan seuraavia opintojaksoja:

FYS2035 Fysikaalinen klimatologiaFYS2074 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset sekä Climate change now. 

13. Opintojakson sisältö


1. Ilmasto-oloihin vaikuttavat fysikaaliset ja maantieteelliset tekijät

2. Tärkeimpien ilmastosuureiden jakaumat maapallon pinnalla

3. Ilmastoluokittelujärjestelmät (etenkin Köppen)

4. Suomen ilmasto-olot


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Klimatologian perusteita (J. Räisänen ja R. Heino, Unigrafia, 2008)


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Opiskelijan itsenäinen työskentely, toisilta opiskelijoilta saatava vertaistuki, interaktiiviset tehtävät ja kotitentti.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Arvostelu asteikolla 1-5 kotitentin perusteella.


17. Opetuskieli


suomi

  • No labels