Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Atmosfärvetenskap nu

Atmosfärvetenskap nu

Atmospheric science now

2. Studieavsnittets kod

FYS2086

Motsvarande studieobjekt: 530277 Atmosfärvetenskap nu, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till valbara ämnesstudier i fysikaliska vetenskaper.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas var annan hösttermin, periodi II.7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Att få en inblick i atmosfärens fysik och vilka de viktigaste elemenen är som bestämmer jordens klimat. Att känna till klimathistoria, klimatet idag, samt förväntade klimat i framtiden.

10. Studieavsnittets form

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.


11. Tidigare studier eller kunskaper

Gymnasiets fysik, matematik och kemi.


12. Rekommenderade valfria studier

Kursen fungerar bra som ensamstående kurs. För intressearde finns fördjupade studier inom ämnet i magisterprogrammet för atmosfärvetenskaper.

 

13. Studieavsnittets innehåll

Globala förändringar.

Kort om systemteori och återkopplingar mellan system.

Jordens strålningsbalans och växthuseffekten.

Atmosfärens och havens cirkulation.

Kretslopp.

Jordens klimathistoria.

Global uppvärmning. Klimatet nu och i framtiden.

Aerosolpartiklar.


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Föreläsningsanteckningarna.

Kursen följer i stort sett boken "Kump, Kasting, Crane: The Earth System", men det är inget krav på att skaffa boken för att gå kursen.


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.


17. Undervisningsspråk

Svenska

  • No labels