Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tieteellinen laskenta II

Vetenskapliga beräkningar II

Scientific Computing II

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2085

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen tähtitieteen ja meteorologian opintosuunnan opiskelijoille. Muiden opintosuuntien opiskelijat voivat sisällyttää kurssin valinnaisiin aineopintoihin osaksi opintosuunnan aineopintokokonaisuutta.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi kurssin FYS1013 Tieteellinen laskenta I jälkeen. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodeissa I-II.


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Antti Kuronen


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisen suorituksen jälkeen 

 • tunnet Fortran-kielen tieteellisen laskennan kannalta tärkeimmät piirteet
 • osaat kirjoittaa kohtuullisen kokoisia ohjelmia Fortran-kielellä
 • osaat kääntää ohjelman lähdekielestä suorituskelpoiseksi 
 • harjaannut Linux-ohjelmointiympäristön käytössä


10. Opintojakso toteutus

Lähiopetusta: luennot ja laskuharjoitukset. Ei läsnäolopakkoa.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Perustiedot Linux-ympäristöstä ja ohjelmoinnista kurssin FYS1013 Tieteellinen laskenta I tasolla.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssi on esitietovaatimuksena materiaalitutkimuksen maisteriohjelman kurssille MATR322 Numeeriset menetelmät tieteellisessä laskennassa.

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

 • Linuxin käytön alkeet ohjelmoinnin kannalta
 • Yleistä Fortranista
 • Fortranin tärkeimmät piirteet
  • Ohjelman rakenne
  • Muuttujat, tietotyypit ja taulukot
  • Luku ja tulostus
  • Modulit ja aliohjelmat
 • Fortranin edistyneemmät piirteet
  • Omat tietotyypit
  • Objektiorientoituneet piirteet
  • Formatoimaton luku ja tulostus
 • Ohjelmankehityksestä yleisesti


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentomuistiinpanot.

Suositeltua oheislukemistoa:

 • Stephen J. Chapman: Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers, McGraw-Hill. 
 • Ian Chivers, Jane Sleightholme: Introduction to Programming with Fortran (With Coverage of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77),  Springer


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut laskuharjoitustilaisuudet.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Laskuharjoitukset ja lopputyö. Molempien paino on 50% lopullista arvosanaa laskettaessa. Arvosana-asteikko 1-5.


17. Opetuskieli

Englanti. (HUOM: Pidän luennot englanniksi, mutta tukea saa myös suomeksi luennoitsijalta ja suomea taitavilta laskuharjoitusassistenteilta.)

 • No labels