Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Elektroniikka I

Elektronik I

Electronics I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2082

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530141 Elektroniikka I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodi II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 2.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Edward Haeggström


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tietää elektroniikan peruskomponentit ja kytkennät. Hän on nähnyt elektroniikan skemoja, layoutohjelmia sekä elektroniikan simulointiohjelman.


10. Opintojakso toteutus

Luennot lähiopetuksena, laskuharjoitukset, demonstraatiot, yksinkertainen kurssityö


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

MATR335 Electronics II

13. Opintojakson sisältö

Elektroniikan peruskomponentit ja kytkennät, elektroniikan skemat, layoutohjelmat sekä elektroniikan simulointiohjelma.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Horowitz & Hill: Art of Electronics (3rd edition)

Aaltonen: Elektroniikka

Luentomoniste


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot lähiopetuksena, laskuharjoitukset, demonstraatiot, yksinkertainen kurssityö


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Lopputentti, suoritetut laskuharjoitukset, suoritettu lopputyö ja demonstraatioihin osallistuminen. Arvosteluasteikko 0-5.


17. Opetuskieli

Suomi ja englanti
  • No labels