Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia

Miljöproblem, fysik och kemi

Environmental Problems, Physics and Chemistry

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2078

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53329 Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia, 7 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi III. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi kevätlukukaudella 3.periodissa, seuraavan kerran keväällä 2022.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää ympäristön (erityisesti ilmakehän) toimintaa fysiikan ja kemian näkökulmasta ja saada yleiskuva ympäristöongelmiin vaikuttavista kemiallisista ja fysikaalisista ilmiöistä. Tämän yleiskuvan pohjalta opintojakson suorittanut voi kriittisesti analysoida ja arvioida erilaisten ympäristöongelmien syitä sekä keinoja niiden ratkaisemiseen.

Käytännöllisinä tavoitteina on oppia

 • ratkaisemaan yksinkertaisia termofysiikkaan, aerosolifysiikkaan, siirtoilmiöihin ja ilmakemiaan liittyviä laskuesimerkkejä
 • tieteellistä argumentointia esseen kirjoittamisen ja kommentoinnin myötä.

10. Opintojakso toteutus

Kurssin suorittamiseen vaaditaan laskuharjoitusten, esseen palauttaminen ja toien opiskelijan esseen kommentoiminen sekä kurssikokeeseen osallistuminen.

Kurssin on mahdollista myös suorittaa tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion perustaidot matematiikassa: ymmärrys yhtälön ratkaisemisesta ja derivaatan käsite.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin voi sisällyttää Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja – opetuksen yksikön (HENVI) Ympäristöalan monitieteinen sivuaine (YMS) -kokonaisuuteen, johon sisältyviä kursseja suositellaan tukemaan monialaista ymmärrystä.

13. Opintojakson sisältö

Perustiedot ilmakehästä ja sen sisältämistä kaasuista ja hiukkasista.

Johdatus liikemäärän, massan ja energian siirtoilmiöihin.

Ilmakemian perusteet.

Otsonin rooli ala- ja yläilmakehässä.

Ilmansaasteet, hiukkaspäästöt ja savusumut.

Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos.

Ionisoiva säteily ja radioaktiivisuus.

Vesistöjen ravinnekierto ja saasteet.

Energiantuotanto ja ihmistoiminnan päästöt.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin pääasiallinen materiaali löytyy luentokalvoista, joita täydentää kirja "Fysiikka, kemia ja ympäristöongelmat" (ostettavissa luennoitsijalta).

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti, sekä lyhyt essee ja toisen opiskelijan esseen kommentointi. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Essee palautetaan kommentoitavaksi luennoitsijalle ja yhdelle toiselle opiskelijalle, lopullinen versio palautetaan luennoitsijalle pisteytystä varten. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

 • Kurssin maksimipistemäärä 36 pistettä
  • kurssikokeesta max. 18 pistettä
  • laskuharjoituksista max. 12 pistettä, joista 3 pistettä on saatava kurssin läpäisemiseksi
   • 3 pistettä saa kun palauttaa järjellisen vastausyrityksen kaikkiin tehtäviin
  • esseestä ja toisen opiskelijan esseen kommentoinnista yhteensä max. 6 pistettä
 • Arvosanarajat
  • < 45 % hylätty
  • 45-55 % arvosana 1/5
  • 55-65 % arvosana 2/5
  • 65-75 % arvosana 3/5
  • 75-85 % arvosana 4/5
  • > 85 % arvosana 5/5

17. Opetuskieli


-suomi
 • No labels