Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Hydrologian peruskurssi

Grundkurs i hydrologi

Basic Course in Hydrology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2076

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), geofysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1800) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain kevätukukaudella 4.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija veden kiertokulun maapallolla. Tämä käsittää vesivarastot ilmakehässä, järvissä, maaperässä, lumipeitteessä ja jäätiköissä sekä siirrot jokien, maaperän virtausten ja valunnan vaikutuksesta näiden varastojen välillä. Opiskelija osaa myös luonnonvesien fysikaaliset ja laadulliset ominaisuudet, virtausopin perusteita sekä maanpinnan vesi- ja energiataseen.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan luentokurssina, johon kuuluu laskuharjoituksia. Kurssin voi myös tenttiä suoraan kurssimateriaalin pohjalta.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukio.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Lukion pitkä matematiikka ja fysiikka tai vastaavat tiedot.

13. Opintojakson sisältö

Hydrologian tutkimusmenetelmät               

Vesi ja veden kiertokulku

Hydrometeorologia

Järvien fysiikka                           

Uomien virtaus                                                               

Geohydrologia                                               

Valunta     


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Kurssikirjana toimii Leppäranta, Virta & Huttula (2017) Hydrologian perusteet.

Oheislukemista: Mustonen, S. (toim.) 1986. Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittaiset laskuharjoitukset assistenttien johdolla. 

Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Loppuluulustelu, laskuharjoituksia on tehtävä vähintään 1/3 annetuista.

17. Opetuskieli

suomi

  • No labels