Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Meritieteen peruskurssi

Grundkurs i oceanografi

Basic Course in Oceanography

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2075

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), geofysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1800) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Kurssilla opiskelija saa yleiskuvan siitä mitä aiheita, peruskäsitteitä ja tutkimuskysymyksiä fysikaaliseen meritieteeseen kuuluu sekä mikä niiden merkitys on esimerkiksi ilmaston, meriympäristön ja ihmisten kannalta. 


10. Opintojakson toteutus

Kurssikoe ja pakolliset laskuharjoitukset. Kurssiin osallistuja saa kurssikoeoikeuden kun 1/3 laskuharjoituksista on suoritettu. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikkaa ja matematiikkaa vastaavat tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Kurssi luo pohjan muille fysikaalisen meritieteen kursseille tai antaa yleistietoa alaa sivuaville opinnoille. Kurssien FYS2073 Virtausilmiöt ja FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I suorittaminen tukee kurssin suorittamista.

13. Opintojakson sisältö

Kurssilla esitellään keskeisimmät asiat seuraavista aiheista:

- fysikaalisen meritieteen historia
- merialueet ja merten topografia
- meriveden fysikaaliset ominaisuudet ja merten suolaisuus- ja lämpötilaolot
- merten lämpötalous, optiikka ja akustiikka
- merten dynamiikka ja aaltoliiketyypit meressä
- merijään ominaisuudet ja esiintyminen
- havaintomenetelmät merellisissä olosuhteissa
- Itämeren fysikaaliset ominaisuudet ja ilmaston muutoksen vaikutukset Itämereen

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentokalvot sekä luentomuistiinpanot.

Oheislukemistoksi suositellaan kirjoja

Myrberg, K.ja Leppäranta, M.2014: Meret– maapallon siniset kasvot. Ursa, 210 s.
Stewart, R. H. 2008: Introduction to Physical Oceanography. https://github.com/introocean/introocean-en/releases/download/v20200229/introocean-en-20200229.pdf

Myös seuraaviin kirjoihin on hyödyllistä tutustua:

Myrberg, K., Leppäranta, M. ja Kuosa, H.2006: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus, Yliopistopaino, 202 s.
Talley L.D., Pickard, G.L., Emery, W.J. and Swift, J.H. 2011: Descriptive Physical Oceanography,Elsevier.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Kaksi luentokertaa viikossa, opiskelijan itsenäinen työskentely ja viikoittaiset laskuharjoitukset. Harjoitukset suoritetaan laskaripaja-tyyppisesti ja assistentit pisteyttävät suoritetut tehtävät.  Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

17. Opetuskieli


suomi

  • No labels