Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata1. Opintojakson nimi

Aerosolifysiikka I

Aerosolfysik I

Aerosol Physics I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2071

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53051 Aerosolifysiikka I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Mikko Sipilä


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Aerosolifysiikan perusteet kuten aerosolihiukkasiin vaikuttavat voimat, hiukkasten liike voimakentissä, hiukkasten ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus ja kineettisen kaasuteorian perusteet, perusteet aerosolien lähteistä ja ilmastovaikutuksista. 


10. Opintojakso toteutus

Luennot, laskuharjoitukset, esitelmä ja tentti

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Newtonilaisen mekaniikan sekä sähkömagnetismin perusteiden hallinta. 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


ATM304 Aerosol Physics II

13. Opintojakson sisältö


Aerosolihiukkasiin vaikuttavat voimat, hiukkasten liike voimakentissä, Brownin liike ja diffuusio, hiukkasten ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus ja kineettisen kaasuteorian perusteet, perusteet aerosolien lähteistä ja ilmastovaikutuksista. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


W. C. Hinds, Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles, 2nd Edition, 1999, 

ISBN: 978-0-471-19410-1 January 1999 504 Pages.

Luentomuistiinpanot.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen ja ryhmätyöskentely ml. perehtyminen johonkin aerosolifysiikan sovellukseen ja esitelmän pitäminen aiheesta, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5. Tentti 70%, laskuharjoituspisteet 30%.

17. Opetuskieli


Englanti

  • No labels