Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tähtien rakenne ja kehitys

Stjärnornas struktur och utveckling

Structure and Evolution of Stars

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2054

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53924 Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodit III-IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi kevätlukukaudella periodeilla III ja IV. Opintojakso on luennoitu keväällä 2021 ja se järjestetään seuraavan kerran keväällä 2023.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Juhani Huovelin


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 • Tähtien rakennetta ja kehitystä ohjaavan perusfysiikan hallitseminen.
 • Yksinkertaisten tähtimallien laskeminen.
 • Tähden perusominaisuuksien (massa, lämpötila, alkuainepitoisuus, ytimen degeneraatioaste ...) vaikutusten ymmärtäminen tähden kehityksessä.
 • Erityyppisten tähtien kehityskulun hallitseminen pääpiirteittäin.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla, tietokoneluokassa ryhmissä  tehtävillä harjoituksilla  ja kurssikokeella.

 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

tai näitä vastaavat muut edeltävät opinnot/tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Tällä kurssilla johdetaan tähtien rakenteen perusyhtälöt, sekä tarkastellaan niiden ratkaisuja joissain yksinkertaisissa erikoistapauksissa. Kurssilla perehdytään myös energiantuotantoonja -siirtoon, sekä kaasun ominaisuuksiin tähdissä. Kurssin loppuosa keskittyy näiden yhtälöiden numeerisina ratkaisuina saatuihin malleihin, jotka nykykäsityksen mukaan kuvaavat parhaiten erityyppisten tähtien kehityskaaria.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kurssikirja: Stellar Structure and Evolution, Kippenhahn & Weigert, Springer-Verlag (KW).

Sähköisessä muodossa:

 • Luentomoniste: Käpylä & Käpylä , Tähtien rakenne, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto, 2015 (kurssin nykyinen luentomoniste)
 • Luentomoniste: Tähtien rakenne ja kehitys, Huovelin & Schultz & Hackman, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto, 2011 (aikaisempi luentomoniste, oheislukemiseksi)
 • Kurssin Wiki-sivuilla lisäksi kokoelma tärkeimmistä kaavoista ja luonnonvakioista, jonka voi ottaa mukaan tenttiin.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain tietokoneluokassa assistentin tuella pienryhmissä (MESA-harjoitukset) ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 120 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin


17. Opetuskieli

 • Suomi
 • Laskuharjoitukset ja lopputentti myös englanti


 • No labels