Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Linnunradan rakenne

Vintergatans struktur

Galactic Structure

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2053

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53925 Linnunradan rakenne, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodit I-II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella periodeilla I ja II. Opintojakso on luennoitu syksyllä 2020 ja se järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Osaa määritellä tähtien etäisyyksiä ja nopeuksia Linnunradassa. Opiskelija ymmärtää tähtienvälisen aineen vaikutukset havaintoihin, sekä osaa
soveltaa stellaaristatistiikkaa yksinkertaisiin ongelmiin. Opiskelija osaa kuvata Linnunradan yleisrakennetta ja ymmärtää sekä Linnunradan kiekon, että
halon erikoispiirteet. Opiskelija osaa mallintaa tähtien ratoja Linnunradassa ja pystyy kuvaamaan Linnunradan globaalia dynamiikkaa. Opiskelija ymmärtää
miten pimeää aineen paikallista jakaumaa voi tutkia Linnunradassa havainnoimalla tähtien liikkeitä. Opiskelija osaa kertoa miten Linnunrata on todennäköisesti
syntynyt ja kehittynyt nykyisenkaltaiseksi.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä. Tenttiin osallistuminen edellyttää, että vähintään kolmasosa laskuharjoitustehtävistä on suoritettu.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tähtitieteen perusopinnot ja fysiikan perusopinnot. Teoreettisen fysiikan perusopinnot suositeltavia.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Suositellaan 2. tai 3. kolmannen vuoden tähtitieteen opiskelijoille samanaikaisesti muiden tähtitieteen aineopintojen kanssa.

13. Opintojakson sisältö

Linnunradan rakenne: Tähtien etäisyyksien ja nopeuksien määrääminen Linnunradassa. Tähtienvälisen aineen ja ekstinktion vaikutus Linnunradan tutkimiseen. Tähtilaskennat ja
stellaaristatistiikka. Linnunradan yleisrakenne: Kiekko ja avoimet tähtijoukot, Linnunradan halo ja pallomaiset tähtijoukot sekä Linnunradan keskusta ja supermassiivinen
musta aukko.

Linnunradan dynamiikka: Tähtien liikkeet auringon lähiympäristössä. Linnunradan differentiaalirotaatio. Tähtien radat Linnunradassa. Linnunradan massatiheys auringon
lähiympäristössä. Pimeän aineen jakauman määrittäminen tähtien liikkeiden avulla. Linnunradan synty ja kehitys.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin kotisivu: https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Linnunradan+rakenne

Kotisivulta löytyvä luentomoniste sekä Kurssikirja: H. Scheffler & H. Elsässer: "Physics of the Galaxy and Interstellar medium", Springel Verlag, 1988 

Lisälukemisto:
K. Mattila: Linnunradan rakenne (vanha luentomoniste)
Binney & Merrifield: "Galactic Astronomy", Princeton University Press, 1998

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset,jotka käydään läpi laskuharjoitustilaisuudessa kurssiassistentin johdolla. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille joka pisteyttää ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Läpipääsy 1/5 vaatii 43.3% tentin maksimipisteistä, korkein arvosana 5/5 vaatii 86.7% tentin maksimipisteistä. Lopputentistä voi saada maksimissaan 30 pistettä ja laskuharjoituksista voi saada lisäksi yhteensä 6 lisäpistettä ylittämällä vaaditun minimitason, joka on kolmasosa kaikista laskuharjoituspisteistä.


17. Opetuskieli

suomi

  • No labels