Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Galaksit ja kosmologia

Galaxer och kosmologi

Galaxies and Cosmology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2052

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53926 Galaksit ja kosmologia, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodit I-II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella periodeilla I ja II. Opintojakso on luennoitu syksyllä 2019 ja se järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Osaa luokitella galakseja niiden morfologisten ja dynaamisten ominaisuuksien perusteella. Opiskelija osaa ratkaista galaksidynamiikan ja
kosmologian perustehtäviä, esim. soveltaen Poissonin yhtälöä ja Friedmannin yhtälöitä. Opiskelijaa osaa eri galaksityyppien, kuten ellipsigalaksien,
spiraaligalaksien ja aktiivisten galaksien erityispiirteet. Opiskelija ymmärtää Linnunradan aseman paikallisessa maailmankaikkeudessa sekä varhaisen
maailmankaikkeuden galaksien synnyn kannalta olennaiset erityispiirteet. Opiskelija osaa selittää miksi maailmankaikkeudessa on galakseja ja mikä
pimeän aineen rooli on galaksien synnyssä.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä. Tenttiin osallistuminen edellyttää, että
vähintään kolmasosa laskuharjoitustehtävistä on suoritettu.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tähtitieteen perusopinnot ja fysiikan perusopinnot. Teoreettisen fysiikan perusopinnot suositeltavia.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Suositellaan 2. tai 3. kolmannen vuoden tähtitieteen opiskelijoille samanaikaisesti muiden tähtitieteen aineopintojen kanssa.

13. Opintojakson sisältö

Normaalit galaksit: niiden luokittelu, galaksien eri havaittavien komponenttien (tähtipopulaatiot, tähtienvälinen aine) jakaumat,
populaatiomallit; tähtien synty; fotometrinen ja kemiallinen kehitys tähtien ja kaasun kinematiikka; stellaaridynamiikka; pimeä aine galakseissa.

Aktiiviset ja vuorovakuttavat galaksit: aktiivisuuden eri muodot; aktiivisten galaksiydinten yhtenäismallit;
galaksien vuorovaikutukset ja törmäykset.

Galaksijoukot: erityyppiset galaksiryhmät; galaksienvälinen kaasu; galaksijoukkojen massat; suuren mittakaavan rakenne

Kosmologia: klassiset maailmankaikkeuden mallit, tähtitieteelliset havainnot laajenevassa maailmankaikkeudessa;
kosmologiset testit, maailmankaikkeuden termodynamiikka; alkuaineiden synty,  kylmä pimeä aine ja rakenteiden synty;
mikroaaltotaustan fluktuaatiot, galaksien synty ja kehitys.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin kotisivu: https://wiki.helsinki.fi/display/Galaksitjakosmologia/Galaksit+ja+kosmologia

Kotisivulta löytyvä luentomoniste sekä Kurssikirja: Sparke & Gallagher: "Galaxies in the Universe", 2nd ed. Cambridge Univ Press, 2007.

Lisälukemisto:
Combes, Boisse, Mazure, Blanchard: "Galaxies and Cosmology", 2nd ed. Springer, 2001.
Binney & Merrifield: "Galactic Astronomy", Princeton University Press, 1998
Longair: "Galaxy formation", 2nd ed. Springer, 2008.
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset,jotka käydään läpi laskuharjoitustilaisuudessa kurssiassistentin johdolla. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille joka pisteyttää ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Läpipääsy 1/5 vaatii 43.3% tentin maksimipisteistä, korkein arvosana 5/5 vaatii 86.7% tentin maksimipisteistä. Lopputentistä voi saada maksimissaan 30 pistettä ja laskuharjoituksista voi saada
lisäksi yhteensä 6 lisäpistettä ylittämällä vaaditun minimitason, joka on kolmasosa kaikista laskuharjoituspisteistä.


17. Opetuskieli

suomi


  • No labels