Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Grundkurs i observationell astronomi I

Basics of Observational Astronomy I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2044

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53909 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodit I-II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella (koko syyslukukausi I-II periodi).

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on perustiedot optisen tähtitieteen havaintovälineistä ja -menetelmistä:

  • Tietää miten ilmakehä vaikuttaa havaintoihin ja miten modernilla tekniikalla vaiktusta voi minimoida
  • Tuntee eri kaukoputkityypit ja tietää niiden vahvuudet ja heikkoudet
  • Tietää miten optisessa tähtitieteessä käytettävät ilmaisimet (valomonistinputki ja CCD-kamera) toimivat
  • Tuntee tärkeimmät CCD-kameran kuvan reduktiovaiheet
  • Tuntee tärkeimmät havaintotekniikat, eli fotometrian, spektrometrian, polarimetrian ja astrometrian
  • Tietää mihin tutkimukseen käytetään eri havaintomenetelmiä


10. Opintojakso toteutus

Kurssiin sisältyy 28 h lähiopetusta, yksi havaintoilta sekä 6 laskuharjoitusta. Kurssin suorittamiseksi pitää saada vähintään 30% laskuharjoituspisteistä sekä saada riittävä määrä pisteitä lopputentistä.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

FYS2041 Tähtitieteen perusteet I


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II

Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssit

13. Opintojakson sisältö

Kurssilla opitaan perustiedot optisista kaukoputkista. Ilmaisimista keskitytään erityisesti CCD-kameraan ja siihen liittyvään kuvankäsittelyyn. Havaintotekniikoista käydään läpi fotometria, polarimetria, spektrometria sekä astrometria. Kussakin näissä otetaan esimerkkejä siitä, miten näitä käytetään tähtitieteen tutkimuksessa. Kurssilla käsitellään myös lyhyesti erityisesti suuriin nykyaikaisiin teleskooppeihin liittyvät tekniset ratkaisut, kuten aktiivinen ja adaptiivinen optiikka, mosaiikkipeilit sekä interferometria. Lisäksi käsitellään optisia avaruusteleskooppeja. Kurssiin sisältyy havaintodemonstraatio laitoksen teleskoopilla.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Nilsson, Takalo & Piironen: Havaitseva tähtitiede (Ursa)

Luentokalvot


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille jotka pisteyttää ne.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssin arvosana määräytyy lopputentistä ja laskuharjoituksista saatavien pisteiden summasta. Laskuharjoituksista voi saada 0-6 pistettä ja tentistä max. 30 pistettä. Muuten sovelletaan fysiikan opetuksen pelisääntöjä.


17. Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Tentin voi suorittaa myös englanniksi ja ruotsiksi.

  • No labels