Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tähtitieteen perusteet II

Grunderna i astronomi II

Basics of Astronomy II

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2042

Vastaavat opintojaksot

 • 53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op
 • BSPH2010 Basics of Astronomy II, 5op

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodi IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 4.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tähtien havaittavat ominaisuudet ja osaa tehdä näihin liittyviä laskuja. Opiskelija tietää eri massaisten tähtien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat tekijät sekä pääsarjavaiheen jälkeisten kohteiden ominaisuudet. Opiskelija tuntee Linnunradan rakenneosat, galaksien päätyypit sekä galaksien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat prosessit. Opiskelija tutustuu kosmologian ja astrobiologian tutkimukseen ja hahmottaa näiden alojen tutkimusmetodeja.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja matematiikan tiedot ja FYS2041 Tähtitieteen perusteet I -kurssi.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä.

13. Opintojakson sisältö

 • Tähtien spektrit ja tähtien luokittelu
 • Kaksoistähdet
 • Tähtien rakenne ja kehitys
 • Aurinko
 • Muuttuvat tähdet
 • Kompaktit kohteet: valkoiset kääpiöt, neutronitähdet ja mustat aukot
 • Tähtienvälinen aine ja tähtien synty
 • Tähtijoukot
 • Linnunrata ja muut galaksit
 • Kosmologia
 • Astrobiologia

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssikirja on Hannu Karttunen ym.: Tähtitieteen perusteet, kirjan 5. tai uudempi laitos

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten (30%) ja loppukokeen (70%) perusteella.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 • No labels