Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tähtitieteen perusteet I

Grunderna i astronomi I

Basics of Astronomy I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2041

Vastaavat opintojaksot

  • 53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
  • BSPH2009 Basics of Astronomy I, 5op

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodi III. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 3.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tähtitieteen peruskäsitteistön ja omaa yleiskuvan tähtitieteen tutkimuskentästä ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelija tuntee tähtitieteessä käytetyt koordinaatistot ja eri aallonpituusalueilla käytettyjen havaintolaitteiden periaatteet. Opiskelija tuntee säteilyyn ja taivaanmekaniikkaan liittyvät käsitteet ja pystyy suorittamaan näihin liittyviä peruslaskuja. Opiskelija tuntee aurinkokunnan kohteiden fysikaaliset ominaisuudet.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja matematiikan tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä. Sivuaineopiskelijoille suositellaan myös FYS2042 Tähtitieteen perusteet II -kurssin suorittamista, jotta opiskelija saa kattavan kuvan kaikista tähtitieteen tutkimusaloista.

13. Opintojakson sisältö

  • Tähtitieteelliset koordinaatistot
  • Ajan mittaaminen ja ajanlasku
  • Havaintolaitteet sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituusalueilla
  • Säteilysuureet ja magnitudijärjestelmät
  • Tähtitieteellisisten kohteiden säteilymekanismit
  • Taivaanmekaniikan perusteet (Keplerin lait)
  • Aurinkokunta ja eksoplaneetat

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssikirja on Hannu Karttunen ym.: Tähtitieteen perusteet, kirjan 5. tai uudempi laitos

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten (30%) ja loppukokeen (70%) perusteella.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels