Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysikaalinen klimatologia

Fysikalisk klimatologi

Physical Climatology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2035

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53628 Fysikaalinen klimatologia , 3 op. 

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena meteorologian aineopintokokonaisuuteen (FYS2500). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), meteorologian opintokokonaisuuteen (FYS1700) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, periodit III. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samassa periodissa kuin FYS2034 Klimatologian perusteet (2 op). 

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätlukukaudella 3. periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot maapallon pinnan ja ilmakehän energia- ja vesitaloudesta. Opiskelija osaa arvioida energian ja veden kiertoa laskennallisesti ja tietää, miten niitä mitataan. Opiskelija osaa kertoa menneistä ilmastonvaihteluista ja niiden syistä.


10. Opintojakso toteutus


Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi suoritetaan laskuharjoituksilla ja kurssikokeella, jotka on mahdollista suorittaa myös osallistumatta lähiopetukseen.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Esitietoina vaaditaan FYS2034 Klimatologian perusteet. Suositeltavia ovat myös FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet sekä FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Osaamisen jatkokehittämiseksi suositellaan kursseja ATM355 Atmospheric General Circulation IFYS2074 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset sekä Climate change now.

13. Opintojakson sisältö


1. Auringonsäteily

2. Lämpösäteily

3. Säteilytase maapallon pinnalla ja ilmakehässä

4. Lämpöolot maaperässä

5. Havaittavan lämmön vuo

6. Haihtuminen ja sidotun lämmön vuo

7. Veden kiertokulku

8. Maapallon pinnan ja ilmakehän lämpötalous

9. Lämpötilan pystyjakauman määräytyminen ilmakehässä

10. Maapallon ilmastohistoriaa

11. Ilmastonvaihtelut energiatalouden kannalta

12. Metsien hävittämisen ja aavikoitumisen vaikutus ilmastoon


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Fysikaalinen klimatologia (J. Räisänen, Unigrafia, 2010)


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset sekä tentti. Kurssin kokonaistyömäärä on 81 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Arvostelu asteikolla 1-5 loppukokeen (n. 85% pisteistä) ja laskuharjoitusten (n. 15% pisteistä) perusteella.


17. Opetuskieli


suomi

  • No labels