Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Ilmakehän termodynamiikka

Atmosfärens termodynamik

Atmospheric Thermodynamics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2032

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53604 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena meteorologian aineopintokokonaisuuteen (FYS2500). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), meteorologian opintokokonaisuuteen (FYS1700) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodit II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella 2. periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Marja Bister


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Ymmärtää ja osata soveltaa termodynamiikan yhtälöitä kostean ja faasimuutoksia kokevan kaasuseoksen, erityisesti ilman,  tapauksessa.

Osata käyttää termodynaamisia diagrammeja.

Ymmärtää ilmakehän syvää kosteaa konvektiota kuvaavan ilmapakettimenetelmän ja sen puutteet.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti laskuharjoituksilla ja kurssikokeella

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Lukion fysiikan termodynamiikka (lämpöoppi). Kurssi FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Ilmakehän syvää kosteaa konvektiota käsitellään laajemmin kursseilla ATM351 Mesometeorology ja ATM356 Convective Weather Systems and Climate.


13. Opintojakson sisältö


Peruskäsitteet: tilanmuuttujat, kokonaisaikaderivaatta, sisäinen energia ja työ

Kuivan ilman termodynamiikka: Ideaalikaasulaki, termodynamiikan I pääsääntö, adiabaattiset prosessit, potentiaalilämpötila, entropia, termodynaamiset diagrammit

Kostean ilman termodynamiikka: ilman vesihöyrypitoisuuden mittoja, kostean ilman tilanyhtälö, virtuaali- ja tiheyslämpötila, kostean ilman ominaislämmöt, adiabaattiset prosessit kyllästymättömässä ilmassa

Kyllästystilassa olevan ilman termodynamiikka: Clausius-Clapeyronin yhtälö, kyllästystilan saavuttaminen, pseudo- ja kostea-adiabaattiset prosessit ja vastaavat lämpötilakäsitteet

Hydrostaattinen tasapaino, geopotentiaali, malli-ilmakehät

Staattinen tasapainotila, ilmapakettimenetelmä, Brunt-Väisälä taajuus, potentiaalinen epävakaisuus, konvektion alkukehitys ja ulottuminen syvempiin kerroksiin, vapaan konvektion taso ja neutraalin nosteen taso, CAPE, Ilmapakettimenetelmän puutteet


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Luentomoniste ja luentokalvot

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Viikottaiset luennot ja laskuharjoitukset.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosana perustuu tenttiin  (75%) ja laskuharjoituksiin (25%). 45% kokonaispistemäärästä tarvitaan arvosanaan  1/5. 85% kokonaispistemäärästä tarvitaan arvosanaan  5/5.


17. Opetuskieli


suomi

  • No labels