Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit

Kvantfysikens tillämpningar - Atomer och molekyler

Quantum physics applications - Atoms and molecules

2. Studieavsnittets kod

FYS2025

Motsvarande studieobjekt: 530298 Atomer och molekyler, 3 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Andra studieåret, period IV.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, periodi IV.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Att känna till grunderna i kvantfysik  och förstå hur strukturen hos atomer och molekyler uppstår som en följd av kvantmekaniken och vågfunktioner . Att förstå de diskreta energinivåerna hos atomer och molekyler,  hur dessa kan exciteras elektroniskt, rotationellt och vibrationellt, samt hur olika yttre omständigheter såsom magnetfält kan påverka dessa. Att känna till olika typer av bindningar mellan atomer och molekyler. 

10. Studieavsnittets form

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.

11. Tidigare studier eller kunskaper

Det förutsätts att kursdeltagareär bekanta med innehållet i kursen FYS2023 Kvantfysikens grunder.

12. Rekommenderade valfria studier

FYS2026 Kvantfysikens tillämpningar - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar är en naturli fortsättning på denna kurs.

13. Studieavsnittets innehåll

Lösning av den radiella vågfunktionen för atomer med en elektron och applicering på väteatomen. Väteatomens energinivåer och urvalsregler för elektroniska övergångar. Elektronens spinn och atomers växelverkningar med magnetfält, Zeemann-effekten. Atomer med flera elektroner, centralfältsmodellen. Symmetriska och antisymmetriska vågfunktioner. Molekyler och bindingar mellan atomer: kovalenta, jonbindingar, Van der Waals, vätebindningar. Rotationer och vibrationer i molekyler. Elektroniska övergångar i molekyler.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursen följer till stor del boken  "Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter", kapitel 7-10.

Som användbar bredvidläsning rekommenderas "Atkins: Physical Chemistry.

Föreläsningsanteckningar.

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.

17. Undervisningsspråk

Svenska

  • No labels