Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Relativitetsteorins grunder

Relativitetsteorins grunder

Fundamentals of Theory of Relativity

2. Studieavsnittets kod

FYS2024

Motsvarande studieobjekt: 530091 Relativitetsteorins grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Första studieåret, period IV.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, periodi IV.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Efter kursen kan studeranden grunderna i den speciella relativitetsteori kvantitativt, semikvantitativt eller kvalitativt den allmänna relativitetsteorin, samt en del kosmologi kvantitativt.

10. Studieavsnittets form

Närundervisning och räknesmedja på svenska.

11. Tidigare studier eller kunskaper

Matematiska hjälpmedel (FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III).

12. Rekommenderade valfria studier

-

13. Studieavsnittets innehåll


Speciella relativitetsteorin:

 • Grunderna: relativitetsprincipen, Lorentz-transformationen
 • Kausalitet, addering av hastigheter, flaggstångsparadoxen, klockparadoxen
 • Den fyrdimensionella tidsrymden, generalisering av Newtons lagar
 • Relativistisk dynamik (grundlagarna, E=mc2, fotoner, Doppler-effekten)

Allmänna relativitetsteorin:

 • Grunderna: gravitationen som tidsrymdens krökning, metrik
 • Schwarzschild-metriken, svarta hål, gravitations-rödskiftet
 • Ljusets böjning, gravitationslinser och gravitationsvågor

Kosmologi:

 • Universums expansion, ursmällen
 • Universums geometri, Friedmann-Robertson-modellen
 • Ljusets framskridning i universum, den kosmologiska horisonten
 • Mörk materia och mörk energi.


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur: Kari Enqvist: "Johdatus suhteellisuusteoriaan" (toinen painos; ensimmäisessä runsaasti typoja). Kenneth Krane: "Modern Physics"


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Räkneövningar.


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedöms på skalan 0 - 5.


17. Undervisningsspråk

- finska, räknesmedja på svenska


 • No labels