Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Termofysikens grunder

Termofysikens grunder

Basics of Thermophysics

2. Studieavsnittets kod

FYS2021

Motsvarande studieobjekt: 530295 Termofysikens grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Andra studieåret, period I.


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, periodi I.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

Kai Nordlund

9. Studieavsnittets kunskapsmål 

Efter kursen behärskar studeranden termodynamikens grunder, förstår begreppet termodynamiskt system och känner till termodynamikens 3 grundlagar. Hen vet också de termodynamiska definitioner på värmemaskiner, kylmaskiner och värmepumpar, samt definitioner på faser och fasjämvikt. Studeranden kan utföra beräkningar på alla dessa områden.

10. Studieavsnittets form

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.

11. Tidigare studier eller kunskaper

Grundstudier i fysik.


12. Rekommenderade valfria studier

 -

13. Studieavsnittets innehåll


 • Överblick och motivation av termodynamik; vetenskaplig definition av temperatur och tryck
 • Termodynamikens första grundlag
 • Termodynamikens statistiska bas, Jämvikt i ett delsystem, två-nivåsystem och negativ temperatur
 • Termodynamikens II grundlag i differentialform, Termodynamiska potentialer
 • Klassiska versioner av den II grundlagen
 • Värme- och kylmaskiner, värmepumpar
 • Bestämning av termodynamiska storheter från tillståndsekvationen
 • Termodynamikens III grundlag
 • Adiabatisk demagnetisering,
 • Sambandet mellan CV och CP,
 • Joule & Joule-Thomson processerna
 • Den kemiska potentialen och dess följder och användning: fasdiagram, fasövergångar, blandningar, kemiska reaktioner.14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur


Kursboken är "Concepts in thermal physics" av S. och K. M. Blundell. Sidolitteratur rekommenderas varmt. Exempel på andra böcker som stöder inlärningen är:

 • F. Mandl, "Statistical physics"
 • P. Atkins, J. De Paula, "Atkins' Physical chemistry"

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna och sluttentamen på skalan 0-5.


17. Undervisningsspråk

Svenska.

 • No labels