Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan mittausmenetelmät

Fysikens mätmetoder

Measurement Methods in Physics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2007

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53379 Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena fysiikan (FYS2100) ja meteorologian (FYS2500) aineopintokokonaisuuksiin. Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Edward Haeggström


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmotella mittauskeinoja mittausteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelija tietää tavalliset anturityypit joita mittauksissa käytetään, tietää periaatteet joilla ne kytketään sähköisesti tietokoneeseen, on nähnyt Labview-mittausohjelman, osaa arvioida mittauksen luottettavuuden.


10. Opintojakso toteutus


Luennot (lähiopetus), laskuharjoitukset, demonstraatiot, loppukoe


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminenEi ole.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


FYS2082 Elektroniikka I ja MATR335 Elektroniikka II.

13. Opintojakson sisältöMittauskeinojen hahmottelu mittausteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Tavalliset anturityypit joita mittauksissa käytetään, periaatteet joilla ne kytketään sähköisesti tietokoneeseen, Labview-mittausohjelman, mittauksen luottettavuuden.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuusLuentomoniste

M. Sayer, A. Mansingh: Measurement, Instrumentation and Experiment Design in Physics and Engineering, Prentice-hall Of India 2005 (kurssikirja).

J. P. Bentley: Principles of Measurement Systems, Pearson Prentice Hall; 4 edition (January 2005).

Aaltonen, Kousa, Stor-Pellinen: Elektroniikan perusteet, uusin painos, Limes ry.

K. Silvonen, Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, Otatieto 2009.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmätLuennot (lähiopetus), laskuharjoitukset, demonstraatiot, loppukoe


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Loppukoe, laskuharjoitustehtävät, demonstraatioihin osallistuminen


17. Opetuskieli


suomi ja englanti
  • No labels