Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Kandidatavhandling, fysik studieinriktning

Kandidatavhandling, fysik studieinriktning

Kandidatavhandling, fysik studieinriktning


2. Studieavsnittets kod

FYS2070

Motsvarande studieobjekt:

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

-vilket utbildningsprogram ansvarar för studieavsnittet

-till vilken studiehelhet hör studieavsnittet

-erbjuds studieavsnittet också studerande från andra utbildningsprogram


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

-studieavsnittet ordnas vår- eller höstterminen, eller både och

-om studieavsnittet inte ordnas varje år ska det nämnas

-period


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 6 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Tutkielman kirjoitusprosessin päätteeksi ja ohjaajan tukemana opiskelija osaa:

 • Tuottaa itsenäinen kirjallinen tieteellisen työ ja osoittaa ymmärrystä tieteellisen kirjoittamisen menettelytavoista.
 • Määritellä tutkimusaihe ja muodostaa relevantti tutkimuskysymys.
 • Sopia itsenäisen työn tekemisen aikataulu ja pitää siitä kiinni.
 • Etsiä ja valita työn kannalta keskeinen tieteellinen kirjallisuus ja viitata siihen oikein.
 • Hyödyntää lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti.
 • Tunnistaa tieteellinen termistö sekä käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti.
 • Osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä, jonka on samasta oppiaineesta kandidaatintutkinnon suorittaneelle vaivatta ymmärrettävissä.
 • Havainnollistaa tutkimustuloksiaan esimerkiksi graafisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Vertailla ja analysoida viitattujen artikkelien tutkimustuloksia. Jos opiskelijan työ sisältää omia tutkimustuloksia, myös kommentoida niiden merkitystä suhteessa julkaistuihin tuloksiin.
 • Muodostaa johtopäätökset tutkielman tulosten pohjalta.


Katso lisäksi osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma.10. Studieavsnittets form

-närundervisning eller är det möjligt att genomföra studieavsnittet med distansstudier

-om det är obligatorisk närvaro på studieavsnittet eller någon del av studieavsnittet (t.ex. kravet är x % närvaro)

-prestationssätt

11. Tidigare studier eller kunskaper

-vilka studieavsnitt eller vilka studiehelheter som ska vara genomförda före denna studiehelhet eller vilka kunskaper den studerande förväntas ha


12. Rekommenderade valfria studier

-vilka andra studier som rekommenderas utöver detta studieavsnitt

-vilka andra studieavsnitt utvecklar kunskaperna som man förvärvar med detta studieavsnitt

 

 

13. Studieavsnittets innehåll

-en beskrivning av studieavsnittets innehåll


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

-vilken litteratur eller vilket material som hör till studieavsnittet (litteraturlista)

-vilken litteratur som är obligatorisk och vad som rekommenderas som bredvidläsning


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-studentens aktivitet

-hur registreras lärarens metoder?


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

-bedömningsmetoderna är nära förenade med kunskapsmålen och studieavsnittets undervisningsmetoder


17. Undervisningsspråk

-de inhemska språken finska/svenska

-svenska

-engelska

 • No labels