Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Kandidaatintutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta

Kandidatavhandling, teoretisk fysik studieinriktning

Bachelor's Thesis, Study Track in Theoretical Physics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2040

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53740 Kandidaatintutkielma, 6 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena teoreettisen fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2300).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Tutkielma kirjoitetaan oman aikataulun mukaan.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

6 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkielman ohjaaja ja tarkastaja

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Tutkielman kirjoitusprosessin päätteeksi ja ohjaajan tukemana opiskelija osaa:

 • Tuottaa itsenäinen kirjallinen tieteellisen työ ja osoittaa ymmärrystä tieteellisen kirjoittamisen menettelytavoista.
 • Määritellä tutkimusaihe ja muodostaa relevantti tutkimuskysymys.
 • Sopia itsenäisen työn tekemisen aikataulu ja pitää siitä kiinni.
 • Etsiä ja valita työn kannalta keskeinen tieteellinen kirjallisuus ja viitata siihen oikein.
 • Hyödyntää lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti.
 • Tunnistaa tieteellinen termistö sekä käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti.
 • Osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä, jonka on samasta oppiaineesta kandidaatintutkinnon suorittaneelle vaivatta ymmärrettävissä.
 • Havainnollistaa tutkimustuloksiaan esimerkiksi graafisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Vertailla ja analysoida viitattujen artikkelien tutkimustuloksia. Jos opiskelijan työ sisältää omia tutkimustuloksia, myös kommentoida niiden merkitystä suhteessa julkaistuihin tuloksiin.
 • Muodostaa johtopäätökset tutkielman tulosten pohjalta.


Katso lisäksi osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma.


10. Opintojakso toteutus

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

LuK-tutkielma


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Suorituksesta arvioidaan i) tutkielman sisältö, ii) rakenne ja ulkoasu sekä iii) työskentely tutkielman laatimisen aikana asteikolla 1-5, tarkastaja(t) yhdessä ohjaajan kanssa. Tarkemin arviointiperusteet sivulla LuK-tutkielma


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti • No labels