Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Kandidaatintutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta

Kandidatavhandling, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta

Bachelor's Thesis, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2030

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena fysiikan (laaja-alainen kandi) aineopintokokonaisuuteen (FYS2200).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Tutkielma kirjoitetaan oman aikataulun mukaan.


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

6 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkielman ohjaaja ja tarkastaja

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Tutkielman kirjoitusprosessin päätteeksi ja ohjaajan tukemana opiskelija osaa:

 • Tuottaa itsenäinen kirjallinen tieteellisen työ ja osoittaa ymmärrystä tieteellisen kirjoittamisen menettelytavoista.
 • Määritellä tutkimusaihe ja muodostaa relevantti tutkimuskysymys.
 • Sopia itsenäisen työn tekemisen aikataulu ja pitää siitä kiinni.
 • Etsiä ja valita työn kannalta keskeinen tieteellinen kirjallisuus ja viitata siihen oikein.
 • Hyödyntää lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti.
 • Tunnistaa tieteellinen termistö sekä käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti.
 • Osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä, jonka on samasta oppiaineesta kandidaatintutkinnon suorittaneelle vaivatta ymmärrettävissä.
 • Havainnollistaa tutkimustuloksiaan esimerkiksi graafisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Vertailla ja analysoida viitattujen artikkelien tutkimustuloksia. Jos opiskelijan työ sisältää omia tutkimustuloksia, myös kommentoida niiden merkitystä suhteessa julkaistuihin tuloksiin.
 • Muodostaa johtopäätökset tutkielman tulosten pohjalta.


Katso lisäksi osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma.


10. Opintojakso toteutus

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

LuK-tutkielma


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Suorituksesta arvioidaan i) tutkielman sisältö, ii) rakenne ja ulkoasu sekä iii) työskentely tutkielman laatimisen aikana asteikolla 1-5, tarkastaja(t) yhdessä ohjaajan kanssa. Tarkemin arviointiperusteet sivulla LuK-tutkielma


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti • No labels