Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


1. Studieavsnittets namn

Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset

Kvantfysikens tillämpningar - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar

Quantum physics applications - Condensed matter and elementary particles

2. Studieavsnittets kod

FYS2026

Motsvarande studieobjekt: 533371 Materiens struktur II , 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Rekommenderad tidpunkt: Tredje studieåret, period I, efter avläggandet av kursen "Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler".

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, periodi I.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

 Fredric Granberg

9. Studieavsnittets kunskapsmål

Lära sig:

 • kristallstrukturer, gitter och millerindex, samt grunderna för röntgendiffraktion
 • elektronstrukturen och olika modeller för att beskriva den
 • de viktigaste koncepten inom kvantfysiken, såsom ledare, halvledare, isolatorer och supraledare
 • atomkärnans egenskaper och olika modeller för kärnan
 • radioaktivitet och kärnreaktioner
 • standardmodeller samt partiklar och konserveringslagarna
 • grunderna för Feynmandiagram, kvantfältteorin och modeller utöver standardmodellen
 • acceleratorer och hur de kan användas inom partikelfysiken

10. Studieavsnittets form

Närundervisning 2 gånger i veckan (ca 14 gånger)

Räkneövningar 1 gång i veckan (ca 5 gånger)

15 minuters presentation om något fenomen som är relaterat till kursen  (1 per deltagare)

Tent (i slutet av kursen)

11. Tidigare studier eller kunskaper

Grundkurserna i Fysik

FYS2023 Kvantfysikens grunder och FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar - Atomer och molekyler

12. Rekommenderade valfria studier

-

13. Studieavsnittets innehåll

Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer, gitter, millerindex, röntgendiffraktion, ledare, halvledare, isolatorer och supraledare

Atomkärnan och kärnprocesser: atomkärnan, kärnmodeller, radioaktivitet och kärnreaktioner

Partikelfysik: standardmodellen, partiklar, konserveringslagar, teoretiska stukturen, modeller utöver standardmodellen och acceleratorer

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kurskompendiet samt föreläsningsanteckningarna

Övrig läsning:

 • Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter
 • Ashcroft & Mermin, Solid State Physics
 • Kittel, Introduction to Solid State Physics

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Närundervisning där materialet gås igenom

Räkneövningar som behandlar det som gåtts igenom

Presentationer som fördjupar kunnandet i aktuella ämnen relaterat till kursen

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Tent 60%

Räkneövningar 25%

Presentation 15%

17. Undervisningsspråk

Svenska


 • No labels