Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Havaintojen tilastollinen käsittely

Statistisk behandling av observationer

Statistical Analysis of Observations

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS1014

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53602 Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuuteen (FYS1300).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1400) tai fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6.Perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. tai 2. opiskeluvuoden kevätlukukausi, periodi IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 4.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.


10. Opintojakso toteutus

Kurssiin kuuluu viikottaisia luentoja ja laskuharjoituksia.

Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella ja laskuharjoituksilla tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin antamia tietoja voi syventää useilla Matemaattisten tieteiden kandiohjelman ja Matematiikan ja tilastotieten maisteriohjelman kursseilla.

13. Opintojakson sisältö

1. Tilastollisen aineiston kuvailumenetelmät

2. Keskeiset tilastolliset tunnusluvut

3. Tilastollinen todennäköisyys ja tärkeimmät diskreetit tilastolliset todennäköisyysjakaumat (mm. binomijakauma, Poisson-jakauma, jatkuva jakauma ja normaalijakauma)

4. Tilastollinen estimointi ja virhearviointimenetelmät

5. Tilastollisen testaukseen periaatteet ja tärkeimmät tilastolliset testit (mm. normaalijakaumatesti, t-testi, khii-toiseen-testi)

6. Korrelaatio ja lineaarinen regressio

7. Aikasarja-analyysin perusteita, erityisesti aikasarjan lineaarisen trendin ja liukuvien keskiarvojen määrittäminen

8. Kaoottisen ja ei-kaaottisen järjestelmän erot


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentomoniste "Havaintojen tilastollinen käsittely" ja luentokalvot.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot ja laskuharjoitukset. Osa harjoituksista tehdään tietokoneella. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta ja 25% laskuharjoituksista. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5  85% kokonaispisteistä.


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi

  • No labels