Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Matemaattiset apuneuvot III

Matematiska hjälpmedel III

Mathematics for Physicists III

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS1012

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot: määriteltävä.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuuteen (FYS1300 ja FYS1301).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1400) tai fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Perusopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodi III. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätukukaudella 3.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Opiskelija tuntee lineaarikuvausten ja matriisien välisen yhteyden. Opiskelija osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista ominaisarvoyhtälön. Opiskelija osaa soveltaa matriisilaskennan tuloksia yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa derivoida ja integroida vektorifunktioita. Opiskelija osaa viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalien käsitteet, sekä tuntee näihin liittyvät Gaussin ja Stokesin lauseet. 


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I ja FYS1012 Matemaattiset apuneuvot II


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

  • Lineaarialgebraa
  • Vektorifunktioiden differentiaalilaskentaa
  • Vektorifunktioiden integraalilaskentaa14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arviointi ja arvostelu toteutetaan kurssin alussa sovittavalla tavalla.


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels