Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

1. Studieavsnittets namn

Elektromagnetism

Sähkömagnetismi

Electromagnetism

2. Studieavsnittets kod

FYS1008

Motsvarande studieobjekt: 530293 Elektromagnetism, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till grundstudier i fysik (FYS1200).

Studieavsnittet erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Kursen rekommenderas för första årets studerande på våren.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, period III.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Studenten kan bestämma det elektriska fältet och den elektriska potentialen från en statisk laddningsdistribution.

Kan bestämma det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.

Förstår hur materia påverkar elfältet och magnetfältet.

Kan hantera strömkretsar med motstånd och kondensatorer.

Kan skriva rörelseekvationen för en laddad partikel i elektriska och magnetiskta fält.


10. Studieavsnittets form

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent,

eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).

11. Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna  FYS1007 Växelverkningar och materia och FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II.

12. Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III  och FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II.

 

 13. Studieavsnittets innehåll

Coulombs lag, elfält, superposition av elfältet och det elektriska dipolfältet.

Polarisationsfenomen och isolator och ledare i ett elfält.

Bestämma elfältet från symmetriska laddningsdistributioner, och numeriskt bestämma elfältet från en godtycklig laddningsfördelning.

Den elektriska potentialen och spänningen i vakuum, isolator och ledare.

Analytisk och numerisk bestämning av potentialen för laddningsfördelningar.

Magnetfält och Biot-Savarts lag. Bestämning av det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.

Bestämning av differentialekvationen och dess lösning för simpla likströms- och RC-kretsar.

Magnetisk dipol, Lorentzkraft, Halleffekt. Magnetisk dipol i ett yttre magnetfält: magnetisk moment och potentialenergi.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 14-21.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45%           0 (icke godkänt)

45 - 55 %     1     

55 - 65 %     2     

65 - 75 %     3     

75 - 85 %     4     

85 - 100 %   5     


17. Undervisningsspråk

Svenska


  • No labels