Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

1. Studieavsnittets namn

Växelverkningar och materia

Vuorovaikutukset ja aine

Matter and Interactions

2. Studieavsnittets kod

FYS1007

Motsvarande studieobjekt: 530292 Växelverkningar och materia, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till grundstudier i fysik (FYS1200).

Studieavsnittet erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Kursen rekommenderas för första årets studerande som andra fysikkurs på hösten efter kursen växelverkningar och kroppar.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, period II.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

Tommy Ahlgren

9. Studieavsnittets kunskapsmål

Studenten kan lösa stela och komplicerade kroppars rörelseekvation med hjälp av masscentrum, yttre krafter och energiprincipen.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar i elastiska och oelastiska kollisionsexperiment i olika referenssystem och förstå vilken typ av information de producerar.

Eleven kan lösa och förstå komplicerade rotationssystem.

Eleven förstår temperaturens och entropins statistiska natur och kan tillämpa Boltzmannfördelningen, liksom Maxwells och Boltzmanns hastighetsdistribution för att lösa kinetiska problem inom gasteori.

Studenten kan beräkna två- och tredimensionella integraler för att bestämma masscentrum eller tröghetsmoment.

Studenten behärskar kryssprodukt av vektorer.

10. Studieavsnittets form

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent,

eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).

11. Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna  FYS1006 Växelverkningar och kroppar och FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.


12. Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II och FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I.

13. Studieavsnittets innehåll

Mångpartikelsystem och masscentrum. Systemets rörelsemängd och rörelseenergi. Den kinetiska energins fördelningen i kollektiv rörelse av masscentrum och inre rörelse i förhållandet till masscentrum.

Växelverkningar vid mikroskopiska och makroskopiska kollisioner. Elastiska och oelastiska kollisioner i olika koordinatsystem. Upptäckt av atomkärna vid Rutherfords spridningsexperiment.

Rörelsemängdsmoment och vridmoment. Precession och rotationsrörelse.

Den statistiska modellen av fasta ämnen och definition av termisk jämvikt via entropin.

Statistisk gasteori, fria medelväglängen för en gasatom, maskiner och effektivitet.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 9-13.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45%           0 (icke godkänt)

45 - 55 %     1     

55 - 65 %     2     

65 - 75 %     3     

75 - 85 %     4     

85 - 100 %   5

17. Undervisningsspråk

Svenska  • No labels