Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Växelverkningar och kroppar

Vuorovaikutukset ja kappaleet

Interactions and Bodies

2. Studieavsnittets kod

FYS1006

Motsvarande studieobjekt: 530291 Växelverkningar och kroppar, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till grundstudier i fysik (FYS1200).

Studieavsnittet erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Kursen rekommenderas för första årets studerande som första fysikkurs på hösten.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, period I.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

Tommy Ahlgren

9. Studieavsnittets kunskapsmål

Studenten kan lösa stela kroppens rörelse- och rotationsproblem med hjälp av dynamik och energiprincipen.

Förstår skillnaden mellan fundamentala växelverkningar och härledda växelverkningar såsom friktion och luftmotstånd.

Eleven kan identifiera krafter på system och hur krafterna förändrar systemets rörelsemängd.

Kan använda energiprincipen för partiklar och system.

Förstår kropparna inre energi och olika energiformer.

Studenten får en inblick i energikvantisering. Förstår att energin är kvantiserad för atomen, dess elektroner, vibration, rotation och kärna.

10. Studieavsnittets form

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent, eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).

11. Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen krävs gymnasiefysik och kunskaper som motsvarar den långa matematiken (speciellt derivering, integrering och vektorer).

12. Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I och FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I.

13. Studieavsnittets innehåll

Introduktion av de fundamentala växelverkningarna och också makroskopiska växelverkningar som exempelvis friktion, luftmotstånd och harmoniska krafter.

Kinematik i en och tre dimensioner.

Cirkelrörelse, radiell- och tangentiell acceleration.

Rörelsemängd och dess förändringshastighet och bevarande. Rörelseekvation och dess lösning analytiskt och numeriskt.

Endimensionell relativistisk dynamik.

Energiprincipen för en och många partiklar (potentiell energi).

Intern energi, termisk energi och energiflöde.

Energikvanttisering.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 1-8.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45%          0 (icke godkänt)

45 - 55 %     1     

55 - 65 %     2     

65 - 75 %     3     

75 - 85 %     4     

85 - 100 %   5    

17. Undervisningsspråk

Svenska


  • No labels