Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

1. Studieavsnittets namn

Strålningsfält och fotoner

Säteilykentät ja fotonit

Radiation Fields and Photons

2. Studieavsnittets kod

FYS1009

Motsvarande studieobjekt: 530294 Strålningsfält och fotoner, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till grundstudier i fysik (FYS1200).

Studieavsnittet erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Kursen rekommenderas för första årets studerande på vårterminen.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, period IV.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Studenten kan tillämpa Maxwells ekvationer för att beskriva tidsberoende elektriska och magnetiska fenomen.

Förstår hur den elektromagnetiska strålningen uppstår och kan lösa hur den fortskrider i materia, i gränssnitt och i diffraktionsfenomen.

Studerande förstår partiklars vågnatur och Maxwells ekvationers betydelse i integral och differentialform.

Kan använda nablaoperatorn och beskriva vågrörelsen med matematiskt komplexa exponentiella eller trigonometriska funktioner.

10. Studieavsnittets form

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent,

eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).

11. Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna FYS1008 Elektromagnetism och FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III.

12. Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II.

13. Studieavsnittets innehåll

Gauss och Amperes lag.

Induktion och Faradays lag. Induktans, behandling av RL och RLC kretsar.

Maxwells ekvationer i både integral och differentialform i vakuum och i isolatorer.

Hur den elektromagnetiska strålningen uppstår, dess rörelsemängd och energidensitet, vågfunktion.

Diffraktionsfenomen, reflektion och transmission.

Elektromagnetiska strålningens interferens och superposition.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 22-25.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45%           0 (icke godkänt)

45 - 55 %     1     

55 - 65 %     2     

65 - 75 %     3     

75 - 85 %     4     

85 - 100 %   5

17. Undervisningsspråk

Svenska


  • No labels