Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

År 2018 införde Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten individuella planer för lärares personliga pedagogiska utveckling. Avsikten är att varje medlem av undervisnings- och forskningspersonalen som undervisar vid fakulteten ska planera sin utveckling och utvecklas både som forskare och lärare. Målet är att ordinarie lärare och forskare ska ha genomfört minst 25 sp studier i universitetspedagogik. I fortsättningen kommer det att vara en av de faktorer som beaktas vid rekrytering till fasta anställningar.

När du planerar dina undervisnings- och forskningsuppdrag ska du samtidigt göra upp en plan för din personliga pedagogiska utveckling. På denna sida finns anvisningar för hur du går till väga. Boka också in ett möte med fakultetens pedagogiska universitetslektorer för att gå igenom din plan i vilket skede den än är. Vi finns i rum A123 i Chemicum och du kan också kontakta oss per e-post på ml-opetuki@helsinki.fi.

1. Ta först reda på

1.1 Dina kommande undervisnings- och handledningsuppdrag

Diskutera med din chef och med utbildningsprogrammens ledare vilka studieavsnitt/kurser du kommer eller eventuellt skulle komma att undervisa och när. När det gäller undervisningen för nästa läsår eller det pågående läsåret kan undervisningen bestämmas i detalj, till och med undervisningsmetoderna, men för senare läsårs del blir planeringen eventuellt mer av en skiss. Planen preciseras för ett läsår i taget.

Ställ frågor och diskutera de praktiska aspekterna med utbildningsplaneraren. Om du övertar kurser av andra lärare är det bra att ta reda på om det finns tidigare undervisningsmaterial du kan använda dig av. Kursernas sidor finns på courses.helsinki.fi. Kurssidorna innehåller kursernas kunskapsmål, principerna för bedömningen och riktgivande principer för undervisningsmetoderna (t.ex. om kursen kan tenteras eller inte; om det ingår grupparbete, muntlig framställning eller andra arbetsmetoder som måste beaktas i kursplaneringen).

1.2 Fakultetens rekommendationer för pedagogisk utveckling

Läs dekanus beslut på Flamma.

 • Målsättningarna i utvärderingen av en biträdande professors arbetsprestation inför anställning som professor (associate → full professor) och i fråga om visstidsanställda forskare (nivåerna 3–4): minst 25 sp pedagogiska studier (t.ex. grundstudierna i universitetspedagogik 25 sp) och att studierna har använts till att vidga den pedagogiska grundsynen samt utveckla den egna undervisningen och göra den mångsidigare. Undervisningserfarenheten ska förvärvas både genom undervisning av kurser och genom handledning av studenter. Studentrespons ska samlas in regelbundet/systematiskt, analyseras och användas till att utveckla undervisningen. Den pedagogiska utvecklingen beaktas i utvärderingen.
 • Målsättningen för fast anställda professorer och universitetslektorer: utveckla/stärka den pedagogiska grundsynen och göra utvecklingen av den egna undervisningen till en del av undervisningsrutinerna. Utvecklingsarbetet ska dokumenteras, ett handledningsmöte ska hållas (minst) vartannat år och professorn/universitetslektorn ska dela med sig av sin pedagogiska kunskap inom fakulteten.
 • Uppdatera din plan i god tid före utvecklingssamtalet och före du gör nästa läsårs arbetsplan. Vid behov kan du uppdatera planen i samråd med de pedagogiska universitetslektorerna.
 • Ta i beaktande de incitament som fakulteten erbjuder; du kan anteckna också dessa möjligheter i din plan.

1.3 Kursutbudet i universitetspedagogik

Undervisningen i universitetspedagogik är i form av kurser på 5 sp som pågår i ungefär en period eller en termin. Utbudet består av helheterna Grundstudier (25 sp) och Ämnesstudier (35 sp), som tillsammans ger allmän pedagogisk lärarbehörighet. Kursutbudet finns på courses.helsinki.fi och information om hur du söker till kurserna finns på Centret för universitetspedagogiks Flammasidor. Grundstudiernas kursutbud ser ut så här:

 • YP1 Oppiminen yliopistossa (UP 1 Lärande vid universitetet, 5 sp): https://courses.helsinki.fi/en/ped511/
  • Studierna inleds med denna kurs, som är ett obligatoriskt moment och ger förkunskaper för de övriga universitetspedagogiska kurserna. Om du inte har tidigare pedagogiska studier ska du välja denna. Om du har tidigare studier som du har genomfört annanstans, läs anvisningarna för tillgodoräknande nedan.
 • YP2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi (UP 2.1 Konstruktivt samordnad undervisning, 5 sp): https://courses.helsinki.fi/en/ped5121/
 • YP2.2 Oppimisen arviointi ja palautteen antaminen (UP 2.2 Att utvärdera lärande och ge respons, 5 sp): https://courses.helsinki.fi/en/ped5122/
 • YP3.1 Ohjaus yliopistossa ja ohjausharjoittelu (UP 3.1 Handledning vid universitetet och handledarpraktik, 5 sp): https://courses.helsinki.fi/en/ped5131/
 • YP3.2 Oman opetuksen kehittäminen ja opetusharjoittelu (UP 3.2 Utveckling av den egna undervisningen och undervisningspraktik, 5 sp): https://courses.helsinki.fi/en/ped5132/

För grundstudierna gäller följande principer:

 • Alla grundkurser ordnas på finska, svenska och engelska, men merparten av kurserna är på finska och svenska medan kurser på engelska ordnas årligen.
 • UP 1 och UP 2.1 ordnas varje termin, dvs. två gånger i året.
 • UP 2.2 ordnas minst en gång per läsår, sannolikt varje termin.
 • UP 3.1 och UP 3.2 ordnas varje läsår om det finns tillräckligt många sökande. Observera att dessa kurser innehåller undervisningspraktik, som krävs för pedagogisk lärarbehörighet. För att kunna delta i kursen förutsätts det att deltagaren samtidigt har handledningsuppdrag (UP 3.1) eller undervisning (UP 3.2). När du planerar in de här kurserna i ditt schema ska du för samma period planera in mångsidiga handlednings-/undervisningsuppdrag.
 • Du måste ansöka till kurserna. Ansökningstiden till en kurs går ut under den föregående terminen: till höstens kurser söker man kring maj och till vårens kurser kring oktober. Du kan söka till kurser även om ditt anställningsförhållande ännu inte är i kraft under ansökningstiden. När det gäller kurserna UP 3.1 och UP 3.2 beaktas din egen undervisning under kursen, eftersom du behöver den för undervisningspraktiken.
 • Till Öppna universitetets undervisning antas studenterna i anmälningsordning. Du kan alltså försäkra dig om en plats på den kursen om du är snabb. Anmälningstiden börjar ca 45 dygn före kursstart. Öppna universitetets kursavgift är 75 €/5 sp, och fakulteten betalar avgiften vid behov.

Om du har pedagogisk utbildning som du har genomfört annanstans ska du ta kontakt med de pedagogiska universitetslektorerna för att reda ut vilka kurser det lönar sig för dig att delta i härnäst.

Helsingfors universitet erbjuder sina lärare tillfälle att åka på pedagogiskt Erasmus-lärarutbyte. Det är ytterligare ett sätt för dig att utveckla din pedagogiska kompetens! Läs mera på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/sv/HY377157.

1.4 Rekommendationer för schemaläggningen av de universitetspedagogiska studierna

 • UP 1 (undervisning och lärande vid universitetet): i synnerhet för den som har studerat och arbetat utomlands; rekommenderas för alla genast i början av anställningsförhållandet (kursen fungerar som en introduktion till den finländska universitetsundervisningen).
 • UP 2.1 (planering av undervisning): Du kan delta i kursen innan din egen undervisning börjar, dvs. medan du förbereder en egen kurs (föregående termin). Om du redan har undervisningserfarenhet kan du på denna kurs vidareutveckla en av dina befintliga kurser och få respons.
 • UP 2.2 (utvärdering): när du har erfarenhet av undervisning och har tid att sätta dig in i bedömningsfrågor när du utvecklar din undervisning. Kursen ger dig idéer för hur du kan utveckla din bedömning och göra den mångsidigare.
 • UP 3 (undervisnings- och handledarpraktik): när du upplever att du vet hur det går till på din arbetsplats, du är du med din undervisning och du vill få respons på din undervisning och handledning.
  • UP 3.1 (handledarpraktik): när du har fått erfarenhet av att handleda examensarbeten (doktorsavhandling, pro gradu-avhandling, kandidatavhandling) och/eller av grupphandledning (räkneövningar, räknesmedjor, laborationer, seminarier, kandidatavhandlingsgrupper, programvaruproduktion), kan du ha nytta av den här kursen för att utveckla och få respons på din handledning.
  • UP 3.2 (utveckling av den egna undervisningen och undervisningspraktik): när du har undervisningserfarenhet och vill få respons på dina undervisningsmetoder och utveckla dem.
  • Du kan gå UP 3-kurserna i valfri ordning beroende på om du har mera kursformad undervisning än handledning i början och beroende på vilkendera du vill börja med.

2. Att göra upp planen

Gör upp en plan för en tidsperiod under vilken du kan genomföra 25 sp pedagogiska studier eller de studier som fattas av 25 sp, t.ex. så här:

 • Visstidsanställda (biträdande professorer och forskare): Gör upp en plan som omspänner hela din anställningstid, och var förberedd på att planen kommer att användas i utvärderingen av ditt arbete inför en andra arbetsperiod eller en fast anställning som professor.
 • Fast anställda (universitetslektorer och professorer): Gör upp en plan för en sådan tidsperiod (3–5(–10) år) att du kan gå alla universitetspedagogiska grundkurser vid sidan av all din undervisning och dina andra uppdrag; beakta också hur mycket pedagogiska studier du har genomfört tidigare, hur mycket undervisning du har och hur din undervisning är förlagd under läsåren.

2.1 Planens rekommenderade innehåll

 • Utgångsnivå: Beskriv kort och fritt formulerat (ca 1 mening) vad du har gjort hittills och var du är som lärare.
 • Mål: Beskriv kort och fritt formulerat (ca 1 mening) dina pedagogiska mål; vad vill du kunna i slutet av den tidsperiod du har definierat? Du kan också anteckna kontrollpunkter och hur du tänker bedöma/analysera din utveckling och upprätthålla kompetensen du förvärvar.
 • En uppskattning av din kommande undervisning (kurser) och handledning (examensarbeten, räkneövningar, laborationer, ISP-handledning/lärartutoruppdrag, seminarier, studievägledning) under de närmaste åren (t.ex. tre läsår; för visstidsanställda hela anställningstiden).
 • Pedagogisk utbildning (grundkurserna i universitetspedagogik UP 1–UP 3.2) och hur du knyter kurserna till din undervisning och utvecklingen av den.
 • Insamling och tillgodogörande av respons: när och hur du samlar in respons på din undervisning och hur du bedömer att du kommer att utveckla dina kurser/din undervisning/din handledning.
 • Att dela med sig av sin pedagogiska kunskap inom vetenskapssamhället: hur du planerar att dela med dig av ditt pedagogiska kunnande.
 • Tidsplan: gör upp ett schema t.ex. i tabellform och placera in undervisning, handledning, kurser och utvecklingsarbete i schemat.

2.2 Handläggning

När du har gjort upp en preliminär plan ska du ta kontakt med de pedagogiska universitetslektorerna och komma överens om ett möte. Vid behov kan din chef och ledare för utbildningsprogrammen bjudas in till mötet. Vi kan precisera planen tillsammans och fundera vidare.

2.3 Inlämning

Alla: Planen ska lämnas in med e-blankett https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93785/lomake.html varje år före utvecklingssamtalet, t.ex. våren 2019 lämnas den in i maj–juni.

För biträdande professorer gäller dessutom följande:

 • I kriterierna för framgång i arbetet, som bifogas till arbetsavtalet, antecknas hädanefter att den biträdande professorn gör upp en plan för sin personliga pedagogiska utveckling enligt fakultetens anvisningar och att planen och dess förverkligande beaktas i utvärderingen.
 • När du anser att din plan för pedagogisk utveckling är färdig ska den färdiga/godkända planen skickas per e-post till HR för arkivering (HR-teamet i Gumtäkt, hr-kumpula@helsinki.fi), och som kopia (cc) till din chef och de pedagogiska universitetslektorerna. (Planen behöver inte undertecknas i pappersform, eftersom de som godkänner planen får den som kopia.)
 • Den biträdande professorn ska hädanefter, när hen gör sin självvärdering inför tenure track-utvärderingen, också redovisa hur den pedagogiska utvecklingsplanen har förverkligats.

2.4 Uppdatering

Den pedagogiska utvecklingen följs upp i samband med utvecklingssamtalen, så när du förbereder dig för utvecklingssamtalet ska du se över din plan. De pedagogiska universitetslektorerna hjälper dig gärna precisera din plan i takt med att den framskrider. Boka in möten med den pedagogiska universitetslektorn utifrån vad du anser vara ändamålsenligt för din egen utveckling, dock minst vartannat år.

Biträdande professorer ska se till att planen (eventuella dröjsmål inberäknade) hinner förverkligas i god tid innan deras visstidsanställning går ut och deras arbetsprestation utvärderas!

För att åskådliggöra hur din undervisningserfarenhet ökar och din pedagogiska grundsyn utvecklas kan du t.ex. komma överens om följande:

  • Årliga reflektionsrapporter och handledningsmöten bokas in med de pedagogiska universitetslektorerna.
  • Reflektionsrapporten tjänar den grundläggande portfolion, som kan användas i slutet av tenure track-perioden till att sammanställa en portfolio för utvärderingen inför en fast anställning.
  • Handledningsträffen (jfr ISP-handledningen) kan vara ett gruppmöte med avdelningens alla tenure track-professorer (eller en annan grupp av lämplig storlek), och då har du tillfälle att utbyta kollegiala erfarenheter.

3. Endast biträdande professorer: utvärdering av planens förverkligande (i slutet av tenure track-perioden)

 • Förverkligandet av planen för pedagogisk utveckling utvärderas på samma sätt som dina framsteg i övrigt, som en del av den normala tenure track-utvärderingen.
 • I utvärderingen beaktas överenskommelsen/den ursprungliga planen som fastställdes i början av tenure track-perioden, kursprestationer (studieutdrag) och periodens slutrapport som är en uppdaterad version av planen.
 • Följande tillämpas endast om det görs en ny bedömning av undervisningsförmågan (t.ex. om det är nödvändigt i samband med att du får fast anställning som professor):
  • Den pedagogiska nämnden bedömer också om utvecklingen har framskridit enligt planen.
  • Nämnden skriver ett utlåtande över sin bedömning. I utlåtandet tar nämnden ställning till huruvida den sökande har den undervisningsförmåga som krävs för anställningen.
 • No labels