Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssit joita nämä pelisäännöt ainakin koskevat:

 • FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op (luennoitsija Inkeri Kontro)
 • FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op (luennoitsija Kirsi Svedström)
 • FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op (luennoitsija Emilia Kilpua)
 • FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op (luennoitsija Antti Kuronen)
 • FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op (luennoitsija Jouni Räisänen)
 • FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op (luennoitsija Pauli Paasonen )
 • FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op (luennoitsija Veli-Matti Kerminen)
 • FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit, 5 op, pienin muutoksin (luennoitsija Ilpo Vattulainen)
 • FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset , 5 op (luennoitsija Ilja Makkonen)
 • FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op (luennoitsija Jussi Väliviita)
 • FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op (luennoitsija Kimmo Tuominen)
 • FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op (luennoitsija Jens Pomoell)
 • FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op (luennoitsija Aleksi Vuorinen)
 • FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op (luennoitsija Niko Jokela)
 • FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op (luennoitsija Heikki Järvinen)
 • FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op (luennoitsija Marja Bister)
 • FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op (luennoitsija Jouni Räisänen)
 • FYS2078 Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia, 5 op, (luennoitsija Ella-Maria Duplissy)
 • FYS2075 Meritieteen peruskurssi, 5 op, (luennoitsija Petteri Uotila)
 • FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia, 5 op, (luennoitsija Anca Tureanu)
 • FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib, 5 op, (luennoitsija Anca Tureanu))
 • FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, 5 op, (luennoitsija Mark Hindmarsh)
 • FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb, 5 op, (luennoitsija Mark Hindmarsh)
 • FYS2027 Mekaniikka, 5 op (luennoitsija Kimmo Tuominen)


ILMOITTAUTUMINEN

 • ilmoittautuminen kaikille kursseille tapahtuu Sisun kautta, laskuharjoitusryhmäjako
  • Sisu ilmoittauminen sulkeutuu ennen kurssin alkua. Ajoissa ilmoittautuminen on tärkeää, jotta saadaan tehtyä mielekkäät laskuharjoitusryhmäjaot ja tilavarukset.

KURSSIN WWW-SIVUT

 • suositellaan että kaikkien kurssien kotisivut olisivat Moodlessa
  • opettaja: varmista että kenellä tahansa on oikeus katsoa sivuja vierailijana ilman HY tunnustakin, jos tekijänoikeuksien suhteen suinkin on mahdollista
  • Moodle-opetusvideoita: ok.helsinki.fi  

LUENNOT

 • suositellaan että 90 min luennossa pääsääntöisesti pidetään tauko


LASKUHARJOITUKSET

 •  myöhässä palautettuja laskuharjoituksia ei arvostella. Jos palautusajankohta on ongelma, suositellaan sähköistä palautusta (mahdollisuus siihen on kaikilla kursseilla)

 • laskuharjoitusten  pisteytysskaala: 0,1,2   
  • 0 ei tehty tai yrityksessä ei mitään järkeä
  • 1 hyvä yritys
  • 2 sisältää oleelliset fysikaaliset ja matemaattiset periatteet ja perustelut, ei tarvitse olla täysin oikein
    
   
 •  kaikille assistenteille (työvelvolliset ja palkatut) järjestetään yhteinen vuotuinen koulutus syyslukukauden alussa

KURSSIKOKEET

 • joillain kursseilla kurssikokeessa saa olla mukana materiaalia esimerkiksi yksi käsinkirjoitettu A4 muistiinpanosivu, laskin jossa ei ole nettiyhteyttä, taulukkokirja tai kurssikirja - tarkista kurssin kotisivulta  käymäsi kurssin käytännöt
  • muistiinpanosivu palautetaan koepaperin mukana kokeen lopussa
 • koetehtävien pisteytysskaala 0-6
  • perusfilosofia sama kuin laskuharjoitusten pisteytyksessä: painotetaan fysikaalisia periaatteita ja perusteluja
  • törkeästi virheellistä fysiikkaa sisältävistä tiedoista/lisätiedoista sakotetaan
  • tenttiä laatiessa luennoitsija ja assistentit miettivät pisteytyksen yhdessä
 • kokeen kieli:
  • ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan pyytää suomenkieliseen opetukseen liittyvän kuulustelun kysymykset sekä ruotsiksi että suomeksi.
  • mikäli opetus on annettu ruotsin kielellä, kuulustelun kysymykset laaditaan ruotsiksi. Suomenkielinen  opiskelija voi valintansa mukaan vastata suomeksi tai ruotsiksi.
  • kaksikielistä tutkintoa (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi) suorittavan opiskelijan tulee vastata kysymyksiin opetuksen kielellä.
 • korvaamismahdollisuus kurssikokeesta poissaolleille 
 
  • puolen vuoden sisällä alkuperäisestä kurssikokeesta laitostenteissä jossa ko. kurssia saa tenttiä
  • luennoitsijalle on ilmoitettava ennen kurssikoetta jos et pääse paikalle
  • mukana saa olla samat varusteet kuin alkuperäisessä kokeessa
 •  lukihäiriön tms (todistus tarvitaan) perusteella opiskelija saa tunnin kurssikoeajan pidennystä
  • opiskelijan on ilmoitettava asiasta luennoitsijalle hyvissä ajoin ennen koetta, jotta lisätunnille saadaan järjestettyä valvoja
 •   luennoitsijalla on halutessaan mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia koemuotoja (esim. kotitentti, essee)  
  • käytäntö on kuitenkin kaikille kurssilaisille sama, eli poikkeuksia ei tehdä yksittäisten opiskelijoiden kohdalla (paitsi lääketieteellisistä tms. syistä). Apuvälineitä tarvitsevat voivat suorittaa kokeen erikoistilassa, luennoitsijat: specialneeds@hesinki.fi

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

 • pääsääntöisesti kurssikokeesta  saa 2/3  ja laskareista 1/3 pisteistä
  • useimmilla kursseilla ei kynnystä laskuharjoituspisteiden suhteen, eli nollallakin laskuharjoutuspisteellä voi päästä läpi,  mutta  muutamatta kurssilla on käytössä  minimilaskuharjoituspistemäärä tai minimimäärä tenttipisteille.
  • ei myöskään bonuspisteitä: jos on tehnyt esim 35% laskuharjoituksista saa 0.35x1/3 kurssipisteistä; jos on tehnyt 100% laskuharjoituksista saa 1/3 kurssipisteistä
  • luennoitsijalla erityistapauksissa (esim selvästi epäonnistunut tehtävän laadinta) mahdollisuus skaalata ylöspäin huonosti menneitä koetehtäviä
 •  Arvosanarajat
  • < 45 % hylätty
  • 45-55 % arvosana 1/5
  • 55-65 % arvosana 2/5
  • 65-75 % arvosana 3/5
  • 75-85 % arvosana 4/5
  • > 85 % arvosana 5/5
 • Kurssin tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan arvostelu opiskelijanumeroittain ja arvosanajakauma. Jos useampi opettaja on arvioinut vastauksia, tulee ilmoittaa kaikkien opettajien nimet sekä se, minkä kysymysten arvioinnista kukin opettaja vastaa

  OPISKELIJAPALAUTE

 • kurssipalaute kerätään Norppa järjestelmässä (https://coursefeedback.helsinki.fi/courses). Vastuuopettaja voi pyytää koulutusohjelmaa poistamaan koulutusohjelmakohtaiset kysymykset ja lisätä itse kysymyksiä palvelemaan kurssin kehittämistä. Vastuuopettaja voi pyytää palautteen tulkintaan tukea Inkeri Kontrolta tai verrata yleiskoonteihin Course feedback sivulla.
 • Vastuuopettaja antaa rakentava vastapalautteen opiskelijoille Norppa järjestelmän kautta, jossa hän tiivistää huomionsa palautteesta parilla lauseella ja kertoo mihin toimiin aikoo sen perusteella ryhtyä.

YLEISTENTIT

 • opiskelijalla, jolla ei ole kurssista hyväksyttyä arvosanaa, on mahdollisuus tenttiä kurssi yleistentissä yhden (ja vain yhden) kerran (riippumatta siitä onko jo osallistunut kurssille)
  • jos opiskelija on osallistunut kurssille, mutta esim. huonon laskuharjoituspistekertymän vuoksi ei halua tulla kurssikokeeseen vaan tenttiä kurssin niin, että arvosana määräytyy vain tentin perusteella, tämä sallitaan. Tällöin opiskelijan tenttioikeus "kuluu" yrityskertaan.  Jos opiskelija korvaa yleistentissä  kurssikokeen  josta hän on ollut poissa sairauden tms  takia (jolloin myös laskuharjoituspisteet huomioidaan) hän saa yrittää tenttimistä myöhemmin yhden kerran (tällöin laskuharjoituspistietä ei oteta huomioon). Laskuharjoituspisteet voi siis käyttää hyväkseen vain yhden kokeen yhteydessä.
 • opiskelijalla, jolla on kurssista hyväksytty arvosana, on oikeus yrittää korottaa kurssin arvosanaa yleistentissä kaksi kertaa
 • jos tenttimällä hyväksytyn saaminen/korottaminen ei onnistu, ainoa vaihtoehto hyväksytyn/paremman arvosanan saamiseksi on mennä kurssille
 • yleistentissä saa olla mukana yhden sivun käsinkirjoitetut muistiinpanot ja nettiyhteydetön laskin (poikkeus: MAPU, KvaPer* ja SuPer*, *laskin sallittu, muistiinpanosivu ei)
 • lukihäiriön tms (todistus tarvitaan) perusteella opiskelija saa tunnin yleistenttiajan pidennystä
  • opiskelijan on ilmoitettava asiasta osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi  hyvissä ajoin ennen koetta, jotta lisätunnille saadaan järjestettyä valvoja

TENTTI- JA KOEVASTAUSTEN SÄILYTTÄMINEN

 • Kurssi vastuuopettaja on velvollinen säilyttämään alkuperäiset  kurssikokeiden ja yleistenttien vastaukset vähintään kuusi kuukautta koetilanteen jälkeen.  Tänä aikana opiskelijat voivat halutessaan käydä katsomassa vastauksiaan  ja omalla kustannuksellaan ottaa niistä kopioita. Kuuden kuukauden jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus noutaa alkuperäiset vastaukset kahden kuukauden aikana. Tämän jälkeen vastaukset hävitetään.

VILPPI/PLAGIOINTI

 • laskuharjoitusten laskeminen yhdessä on sallittua ja suositeltavaa, eivätkä tästä seuraavat ratkaisuissa esiintyvät yhtenevyydet ole plagiontia
  • omalla käsialalla kirjoitettu vastaus on plagiontia vain, jos selvästi käy ilmi, että ainoa tarkoitus on saada laskaripisteet/työselostus läpi mahdollisimman helpolla, ilman yritystä ymmärtää asiaa ollenkaan
  • ei ole hyväksyttävää toimittaa valokopiota tai skannausta vanhoista malleista/jonkun muun ratkaisuista
 • laskuharjoitusten/labratyöraporttien kopioinnista seuraa luennoitsijan puhuttelu, ja jos tämä ei auta tai tapaus on selvää vilppiä, oppiainevastaavan puhuttelu, oppiainevastaavat pitävät kirjaa ilmenneistä tapauksista
 • Lisää infoa: blogs.helsinki.fi/alakopsaa

SUOMEN/RUOTSIN KIELTÄ OSAAMATTOMAT

 • kotimaista kieltä taitamattomien osallistuminen perusopintojen kursseille: kaikilla yhden kerran tenttioikeus, joten nämä henkilöt voivat suorittaa kurssit tenttimällä, ilman että se johtaa eriarvoisuuteen tenttioikeuksissa

Back to the top

 • No labels