Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

583 - Anmärkning - Åtgärd (R)

Information om bearbetning, hänvisning och uppbevaring av resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information

1 Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Standardterminologi som beskriver åtgärden.

b Identifikation (R)
Kod eller definition som anger en viss åtgärd i samband med den tidpunkt som anges i delfält ‡c.

c Tidpunkt (R)
Konkret klockslag, datum eller år för en åtgärd.

d Tidsintervall (R)
Tidsintervall som inte kan uttryckas med en konkret tidpunkt.

e Händelse som utlöser åtgärd (R)

f Laglig grund för åtgärd (R)
Förordningar, föreskrifter, rapportrar eller lagar (i fulltext eller som citat), som åtgärderna grundar sig på.

h Ansvarig instans (R)
Person, organisation eller myndighet som ansvarar för åtgärderna.

i Metod (R)
Metod eller teknik för åtgärdens förverkligande.

j Plats (R)
Uppgifter om den plats där det beskrivna resurser kan ses.

k Person eller institution som åtgärdar (R)

l Materialets status eller skick (R)

n Antal enheter som åtgärdats (R)

o Typ av fysisk enhet (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN som gör det möjligt att nå den elektroniska resursen.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Resource Action Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

583 ## ‡a Databasen konverteras till MARC 21 -format ‡c 2008

583 0# ‡a transfer ‡e at conclusion of court case

583 ## ‡a queued for preservation ‡c 19861010 ‡e priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

583 1# ‡a will transform digitally ‡c 20031104 ‡i OCR ‡z queued for digitization, Nov. 4, 2003 ‡2 pda ‡5 NIC

  • No labels