Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Äidinkieli (tutkielmaseminaari)

Modersmålet (seminarierna)

Mother Tongue (Bachelor's Seminar)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4006

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3op, 535123 Äidinkieli (seminaariesitelmä), 2op ja 53669 Seminaarikurssi, 2 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Koulutussuunnittelija täyttää.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 

-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kandidaatintyön yhteydessä kandidaatintutkinnon loppupuolella.


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

Kurssi järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella, keväällä kaksi kurssia rinnakkain. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Mikko Voutilainen, Ilmo Kukkonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Kurssin käynyt osaa valmistella ja esittää oman alan konferenssiin soveltuvan 20 minuutin seminaariesitelmän sekä kirjoittaa selkeän koosteen sen sisällöstä.

 

10. Opintojakso toteutus

-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sillä vaaditaan 75% (min. 18h) läsnäolo. Rästiin jääneet osallistumiset voi tarvittaessa suorittaa rinnakkaiskurssilla tai seuraavana lukukautena.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

Osallistujien odotetaan suorittaneen valtaosan luonnontieteen kandidaatin tutkinnostaan. Kurssi suoritetaan tyypillisesti kandityön yhteydessä ja esitelmä pidetään kandityön aiheesta.

 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

Koulutussuunnittelija täyttää.13. Opintojakson sisältö

-kuvaus opintojakson sisällöstä

Kurssilla valmistellaan ja pidetään 20 minuutin esitelmä, kirjoitetaan kooste sen sisällöstä, opponoidaan kaksi esitelmää sekä osallistutaan aktiivisesti toisten esitelmien seuraamiseen ja niiden jälkeiseen keskusteluun. Opponentit sekä kurssin vetäjä antavat yksityiskohtaista palautetta esitelmästä, ja esitelmään käytetty aika kellotetaan.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

Kurssin taustamateriaalina toimii oma kandityö sekä kurssin luentomoniste.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Viikottainen seminaari ja opiskelijan pitämä esitelmä, jonka kurssin vetäjä arvostelee. Esitelmän kalvot ja kooste palautetaan kurssin vetäjälle ja arvostellaan osana kurssia. 

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5 käyttäen seminaarikurssin yhteistä ohjeistusta:

http://www.courses.physics.helsinki.fi/fys/lukseminaari/arvostelu.pdf
17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

Kurssin kielenä on suomi. 

 

 

 

  • No labels