Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fyysikkona työelämässä

 

Fysiker i arbetslivet

 Career Course for Physicists

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4007

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53420 Fyysikkona työelämässä , 3 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositellaan kandidaatin tutkinnon kolmantena vuonna.
-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Järjestetäään vuosittain II periodissa.


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Hahmottaa fyysikon ammatillisen osaamiskentän ja tietää millä eri työelämän alueilla fyysikot työskentelevät. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, osaa laatia työnhakuasiakirjoja, esimerkiksi CVn, työhakemukse ja LinkedIn profiiline sekä tehdä työhakemuksen ja avoimen hakemuksen.


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Lähiopetus kerran viikossa ja vierailut työpaikoilla. Opetus toteutetaan yhdessä Urapalvelun ja Opintopsykologien kanssa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kanditutkinnon loppupuolella.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

Oman osaamisen tunnistaminen ja uran suunnittelu

Työnhakudokumentit ja palkkaneuvottelut

Nykyaikaiset työnhakumenetelmät ja piilotyöpaikat

Alaisuus- ja johtajuustaidot

Työlainsäädäntö ja työmarkkinajärjestelmä (ammattiliitot)

Työttömyysturva

Työsopimuksen solmiminen

Työpaikkahyvinvointi, työssä jaksaminen ja yhdenvertaisuus työpaikoilla

Akateeminen työ ja akateeminen yrittäjyys

Monikulttuurinen työmaailma ja ulkomailla työskentely

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Opetus koostuu vuorovaikutteisista ja asiantuntija luennoista, yritysvierailuista, oppimateriaali jaetaan moodlessa. Muu opetus koostuu itsenäisesti laadittavista työnhakuasiakirjoista, muiden dokumenttien muokkaaminen yhdessä opettajan kanssa sekä pienryhmissä tehdyn informaatiohaastattelu.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja vierailuille sekä viikottain palautettavien työnhakudokumenttien ja muiden kurssitöiden aikataulunmukaista palautusta. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels