Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4003

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritetaan integroituna kurssiin Termodynaamiset potentiaalit.
-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Suoritetaan integroituna kurssiin Termodynaamiset potentiaalit.


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

 

Osaa suunnitella ja kirjoittaa oman riippumattoman analyysin määrittämästään tieteellisestä kysymysestä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, joka on hyvin jäsenneltyä, asiallista ja johdonmukaista. Lisäksi opiskelija osaa etsiä aiheeseen liittyviä tieteellisiä viitteitä, käyttää niitä tukemaan omaa analyysiä valitsemastaan aiheesta ja hallitsee oikeat viittausmuodot erilaisiin kirjallisuuslähteisiin. Opiskeli kehittyy antamaan rakentavaa vertaispalautetta toisten kirjallisista töistä.

 

10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Suoritetaan integroituna Termodynaamiset potentiaalit kurssiin (5 op) ja molempien kurssisuoritukset kirjataan yhtäaikaa.

 


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

ks. Termodynaamiset potentiaalit kurssi (5 op)


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

Tieteellinen kirjoittaminen ja sen vertaispalaute


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Opiskelija suunnittelee ja kirjoittaa tieteellisen esseen sekä antaa kahdelle kanssaopiskelijalle vertaispalautetta opettajan ohjeiden mukaan.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Suoritus edellyttää esseen palauttamista vertaisarviointiin ja kahden vertaispalautteen palauttamista aikataulun mukaisesti. Arvostelu asteikolla 1-5, 80% arvosanasta esseestä ja 20% vertaispalauteesta.


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels